Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 38

26
Kronik Hepatit B
sonucu ortaya çıkmıştır. Viral hepatitleri önleme komitesi 1993 yılında HBV’yi
mesleki bir hastalık olarak kabul etmiş ve ülkenin mesleki güvenlik ve sağ-
lık yetkili kurumu, işverenlerin kan ve diğer enfeksiyöz materyalle uğraşan
sağlık çalışanlarını HBV’ye karşı aşılamasını şart koşmuştur. Ülkemizde de
Sağlık Bakanlığı’nın son düzenlemelerine göre HBV için risk grubunda olan
sağlık personelinin işe girmeden önce HBV serolojilerine bakılarak ücretsiz
aşılanması ve riskli yaralanma sonrası çalıştığı kurum tarafından takipleri ya-
pılmaktadır. CDC 2012 yılında HBV enfeksiyonlarının nozokomiyal bulaşma-
sının önlenmesinde daha önceki yani 1991 yılındaki kılavuzunu yenilemiştir
(12). Buna göre, standart önlemlerin yanında, sağlık çalışanlarından hastalara
bulaşmanın önlenmesi için de birtakım önlemler söz konusudur. HBV taşıyan
sağlık personelinin viral yükünün 8000 IU/ml üzerinde olması durumunda,
personelden hastaya bulaşmanın önlenmesi için sağlık personeline antiviral
tedavinin başlanması, yeni kılavuzun önerileri arasındadır (12).
Organ vericileri, HBsAg yönünden rutin olarak taranmaktadır. HBsAg pozi-
tif donörden böbrek ve kornea gibi karaciğer dışındaki organların nakli son-
rasında da bulaşmanın söz konusu olduğu bilinmektedir. Organ donörlerinde
anti-HBc’nin taranması konusu, yanlış pozitiflik olasılığının fazla olması, düşük
endemik bölgelerde bile %5’in altında donör kaybı ve izole anti-HBc pozi-
tifliğinin ekstrahepatik organlardaki enfektivitesinin sınırlı olması nedeniyle
net değildir. HBV bulaşma riskinin düşürülmesi amacıyla HBV-DNA’nın tetkik
edilip edilmemesi de net değildir. Fransa’dan bir raporda, 11.115 kan, organ ve
hücre donöründe HBV’ye yönelik tüm göstergeleri negatif olanlarda %0.07
oranında HBV-DNA pozitifliğine rastlanıldığı bildirilmiştir (13). Uzmanlar, bu
grup hastalarda bu testin maliyet etkinliği konusunda daha çok araştırmaya
ihtiyaç olduğunu belirtmektedir.
Cinsel Yolla Bulaşma
HBV’nin kanın yanı sıra tükürük ve semen gibi vücut sıvılarında bulunması, bu
yolun da bulaşmada rol oynayabileceğini göstermiştir. Genital sekresyonlar,
kandan daha az konsantrasyonlarda virüs içermelerine rağmen bulaşmaya
neden olmaktadır. Bu yolla bulaşma HBV’nin düşük ya da orta endemik ol-
duğu bölgelerde daha sıktır. Homoseksüel ilişki, HBV için en riskli bulaşma
yoludur. Özellikle rektal mukozadaki travmalara bağlı enfekte kan ve semen-
le bulaşma olmaktadır. ABD gibi düşük endemisite bölgelerinde bu yolla
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...328