Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 34

22
HBV Enfeksiyonunun Bulaşma
Yolları
Dr. Tansu Yamazhan
HBV, enfekte vücut sıvıları ile temas yoluyla sadece insandan insana bu-
laşır. Kan, bulaşmadan sorumlu en önemli materyaldir; tükürük ve semen
aracılığıyla bulaşma da söz konusudur. HBV üç temel yolla bulaşabilir: pe-
rinatal, seksüel, parenteral/perkütan. Bunlar içinde perinatal bulaşma yolu,
bulaşma oranının yüksek olduğu epidemik bölgelerde karşımıza çıkar. Yine
HBV bulaşmasından sorumlu bir diğer yol “horizontal bulaşma”dır. Özellikle
erken çocukluk döneminde karşımıza çıkan bu yol, cinsellik içermeyen ya-
kın temas olarak tanımlanır. Son yıllarda HBV’nin sağlık uygulamaları yolu ile
kazanımına oldukça sık oranlarda rastlanılmaktadır. Nozokomiyal bulaşma
olarak bilinen bu yol, hem hastalar hem de hastane çalışanları için önemli
bir risktir.
Perinatal Bulaşma
HBV, perinatal dönemde taşıyıcı anneden bebeğe geçmektedir. Özellikle
enfeksiyon prevalansının yüksek olduğu Çin ve Güney Asya gibi bölgeler-
de yaygın bulaşma şeklidir ve epidemiyolojik olarak endemisite bölgelerinin
ayrımında rol oynamaktadır. HBV immünizasyonu rutin aşılama programına
entegre edilmeden önce HBsAg pozitif, HBeAg negatif anneden doğan be-
beklerde bulaşma oranının %10-30; HBsAg ve HBeAg’nin birlikte pozitif oldu-
ğu annelerden doğan bebeklerde ise bu oranın %70-90’lar civarında olduğu
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...328