Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 29

17
HBV Enfeksiyonunun
Epidemiyolojisi
Dr. Tansu Yamazhan
Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonları, küresel bir halk sağlığı problemidir.
Dünyada yaklaşık 240 milyon hepatit B virüsü taşıyıcısı vardır ve yine yaklaşık
olarak her yıl 600.000 kişinin HBV’nin neden olduğu siroz ve kanser nede-
niyle yaşamını kaybettiği bildirilmektedir. Birçok ülkede efektif aşılama prog-
ramlarının uygulanmasıyla akut HBV enfeksiyonlarının insidansında önemli
bir azalma olmasına rağmen, henüz rutin aşılama programına ulaşamayan
ülkelerin varlığı ve yaş nedeniyle rutin aşılama programı dışında kalmış olan
kitlelerde HBV, morbidite ve mortalitenin önemli nedeni olmaya devam et-
mektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 450
milyon yeni HBV enfeksiyonunun ortaya çıkması ve bunların yaklaşık dörtte
birinin kronikleşmesi, bu sürecin önümüzdeki dekatlarda da devam edece-
ğinin göstergesidir (1).
HBV enfeksiyonlarının dünya coğrafyası üzerindeki insidansı, HBV taşıyı-
cısı oranlarına göre üç bölümde incelenir: Orta Asya, Güney Asya, Sahraaltı
Afrika ve Amazon bölgeleri yüksek endemisite (%?8); Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD), Kuzey Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda düşük endemisite (>%2)
ve Ortadoğu, Doğu Avrupa, Akdeniz havzası orta endemisite (%2-8) bölgeleri
olarak bilinmektedir (2). Endemisite oranlarındaki farklılık çoğu kez enfeksi-
yonun kazanım yaşı ve şekliyle de ilişkilidir. Akut enfeksiyon çoğu kez immün
sistemi yeterli bireylerde karşımıza çıkmakta ve subklinik seyirden, ikterik
ya da fulminan hepatite kadar değişen klinik tablolarla seyredebilmektedir.
Akuttan kronik forma dönüş ise enfeksiyonun kazanım yaşı ve şekline göre
değişmektedir; erişkin yaş grubunda %5, yenidoğan yaş grubunda perinatal
temasa bağlı olarak %90, 1-5 yaş grubunda ise %20-50 civarındadır. Yüksek
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...328