Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 30

18
Kronik Hepatit B
endemisite bölgelerinde HBV’nin neden olduğu hepatosellüler kanser (HSK)
insidansı oldukça yüksek oranlardadır. Güney Asya ve Sahraaltı Afrika ülke-
leri her 100.000’de >20 olgu ile HSK insidansı en yüksek ülkelerdendir (3,4).
Düşük endemisite ülkelerinden biri olan ABD’de 1990-2006 yılları arasında
akut HBV enfeksiyonu insidansında %80 civarında bir azalma söz konusudur.
Bu azalma büyük oranda yenidoğan ve adölesan yaş gruplarında olmuştur (5).
Bu ülkede insidans 2007 yılında yaklaşık 100.000’de 1.5 kadardır. Akut HBV
enfeksiyonlarının büyük çoğunluğu 25-44 yaş grubundadır ve en önemli risk
faktörlerinin damar içi ilaç bağımlılığı ile cinsel temas olduğu belirlenmiştir. Bu
durum sağlık otoritelerini, bağışıklamadaki hedef yaş gruplarının belirlenme-
si ve risk faktörlerinin ortadan kaldırılması konularında harekete geçirmiştir.
Ülkenin sağlık istatistikleri kurumu tarafından aşılamanın insidans üzerindeki
etkileri incelendiğinde, 6-19 yaş grubunda aşılamayla %1.9’dan %0.6’ya; 20-
49 yaş grubunda aşılamayla %5.9’dan %4.6’ya düşüş sağlandığı, 50 yaş üze-
rinde ise herhangi bir değişiklik olmadığı saptanmıştır (6). Farklı çalışmalarda,
HBV enfeksiyonunun endemik olduğu bölgelerde doğanlarda kronikleşme
oranının, başka bir ülkeye yerleşme durumunda köken aldığı ülkeye benze-
diği gösterilmiştir. Hastalığın bulaşımında rol oynayan faktörlerden birisi de
nüfus göçüdür. Bir çalışmada, göç kaynaklı HBV’nin yıllık 3 milyon gibi rakam-
lara ulaştığı bildirilmiştir (7). Göç yoluyla enfeksiyonun taşınmasına Kanada,
Avustralya ve Batı Avrupa ülkeleri gibi düşük endemisite bölgelerinde daha
çok rastlanılmaktadır. Bu yüzden 2008 yılı Center for Diseases Control and
Prevention (CDC, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) kılavuzunda, HBsAg
prevalansının >%2 olduğu bölgelerde doğan kişilerde hepatit B’ye yönelik
tarama testlerinin yapılması önerilmiştir (8). Yine aynı kılavuzda, yüksek en-
demik bölgelerde doğup doğum sonrasında aşılanmayanlar, intravenöz ilaç
bağımlıları, homoseksüel erkekler, hemodiyaliz hastaları, HBsAg pozitif an-
neden doğan bebekler, kanser kemoterapisi ya da organ transplantasyonu
uygulanacaklar, etiyolojisi belli olmayan karaciğer enzim yüksekliği olanlara
da HBV tarama testlerinin uygulanması gerektiği bildirilmektedir (8). HBV epi-
demiyolojisi ve bulaşma yolları
Tablo 1
’de belirtilmektedir.
Ülkemizdeki epidemiyolojik duruma bakacak olursak, toplam 3.5 milyon
kişinin HBV ile enfekte olduğu ve farklı coğrafi bölgelerde farklı prevalans
oranlarının söz konusu olduğu saptanmaktadır (9). Ülkemizde çoğunluğu
erişkinlerden oluşan normal popülasyonlarda 1976-1997 yılları arasında yapı-
lan değişik çalışmalarda HBsAg ve AntiHBs pozitifliği incelendiğinde, HBsAg
pozitifliği ortalama %6.1, anti-HBs pozitifliği ortalama %34.6 olarak bulunmuş-
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...328