Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 40

28
Hepatit B Enfeksiyonu
İmmünpatogenez
Dr. Ediz Tütüncü
Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu sonrasında semptomatik ya da asempto-
matik bir hepatit tablosu gelişir. Enfeksiyonun başarıyla sonlandırılması yaş ile
bireyin bağışıklık yanıtıyla ilişkilidir ve immün yetmezliği olmayan yetişkinlerin
çoğunda HBV enfeksiyonu kendini sınırlayan bir tablo oluşturur. Öte yandan,
çocukluk çağında edinilen enfeksiyonlarda ya da immün yetmezlik durum-
larında persistan ya da kronik enfeksiyon gelişmesi daha olasıdır. HBV’nin
başarıyla elimine edilmesinin immünolojik belirleyicileri tam olarak aydınlatı-
lamamıştır; ancak hem hücresel hem de hümoral immün yanıtın önemli oldu-
ğu söylenebilir (1).
HBV sitopatik değildir ve karaciğerde gelişen enflamasyonun da immün
aracılı olduğu bilinmektedir. HBV’ye karşı gelişen immün yanıt, virüsle enfek-
te hücreleri ortadan kaldırarak koruyucu olabildiği gibi, yıkıcı sonuçlara da
sahip olabilir. Bununla birlikte, immün sistemin intrasellüler virüsün yok edil-
mesinde başvurduğu tek yol enfekte hücrelerin ortadan kaldırılması değildir;
sitokin aracılı nonsitolitik mekanizmaların da rolü vardır (2).
Akut HBV Enfeksiyonu
Şempanzelerde yapılan akut HBV enfeksiyonu çalışmaları ile akut hepatit
semptomları ya da T hücre aracılı immün yanıtın gelişmesinden önce, HBV
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...328