Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 37

25
olarak değişebildiği bildirilmektedir. ABD’de post transfüzyonel hepatit sayısı,
bir milyon kanda 4 iken, Çin’de bu sayı 17.500’de 1 düzeyindedir. Hemofili
ve talesemi gibi çoklu transfüzyon gerektiren hasta gruplarında bu oran art-
maktadır. Bu riskin düşürülmesi için donör kanlarının taranmasında nükleik
asit testlerinin kullanılması düşünülmüştür. HBV prevalansının düşük olduğu
ülkelerde bu uygulama maliyet etkindir ama prevalansın yüksek olduğu böl-
gelerdeki yüksek maliyet kullanımı sınırlandırmaktadır. Singapur, Tayland ve
İspanya ile Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerindeki kan vericilerinde HBV’nin
taranması için bu testler kullanılmaya başlanmıştır (10).
Nozokomiyal Bulaşma
HBV’nin sağlık bakımı ile ilgili uygulamalar sırasında bulaşımına giderek daha
yüksek oranlarda rastlanılmaktadır. Bulaşma sıklıkla hastadan hastaya veya
hastadan sağlık personeline (SP) enfekte kontamine materyalle ya da iğne
batması sonucu gerçekleşmektedir. SP’deki HBV enfeksiyon oranı, HBV’ye
karşı aşısız tüm personelin aşılanması, aşısı olmayan ya da aşıya yanıtsız
SP’ye ise karşılaşma sonrası profilaksinin uygulanmasıyla önemli oranlarda
düşmüştür. HBV’ye karşı bağışık olmayan bireylerde, bulaşma riski kaynağın
HBsAg, HBeAg ve HBV-DNA durumuna göre değişmektedir (11).
Hastaya sağlık hizmeti veren sağlık çalışanları, özellikle de cerrahlar, pa-
tologlar, hemşireler, diş hekimleri ve ilkyardımda çalışanlar, HBV enfeksiyonu
bakımından yüksek riske sahiptir. Maruziyet öncesi ve sonrası gerekli önlem-
lerin alınmasıyla 1990’lı yıllardan sonra bu popülasyonlarda maruziyet oranla-
rı düşmüş ve normal popülasyonlara yaklaşmıştır. Sağlık çalışanlarından has-
talara bulaşma, hastalardan sağlık çalışanlarına bulaşmadan daha nadirdir.
Bulaşma genellikle uygun asepsi şartları sağlanmadan yapılan enjeksiyon
uygulamaları sonrasında oluşmaktadır. Nozokomiyal bulaşma sıklıkla uzun
süreli sütür atma işlemleri sırasında cerrahların parmaklarındaki kesiler ve
eldivendeki yırtıklar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında diyabetik
hastalardaki kan şekeri takibi sırasında, EEG için kullanılan subdermal elekt-
rotlar ve ilaç uygulamaları sırasındaki güvenli olmayan girişimler HBV bulaş-
masındaki diğer riskli uygulamalardır (11). 1998-2008 yılları arasında ABD’de,
hastane dışında sağlık hizmeti veren kurumlar arasındaki 173 kişinin etkilen-
diği 18 HBV enfeksiyonu ile sonuçlanan bir salgın yaşanmıştır. Bu salgın, kon-
tamine materyallerin tekrar kullanımı ve yetersiz enfeksiyon kontrol önlemleri
HBV Enfeksiyonunun Bulaşma Yolları
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...328