Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 113

101
lojisi ile üretilmiş majör yüzey antijenini içerir. Rekombinan aşıların aktif içeriği,
plazmid kullanılarak HBsAg geninin maya veya memeli hücresine eklenme-
siyle üretilen HBsAg’dir. Maya kökenli aşılar maya hücrelerinden (genellik-
le
Saccharomyces cerevisia
denen ekmek mayalamada kullanılan bir çeşit
maya mantarı veya
Hansenula polymorpha
), memeli hücresinden üretilen
aşılar ise fare over hücresinden (chinese hamster ovarian cell) yararlanılarak
elde edilmektedir. Rekombinasyon teknolojisiyle üretilen aşılar hiçbir enfek-
siyöz parçacık içermedikleri için plazma aşılarına göre çok daha avantajlı ve
güvenilirdirler (2-4).
Hepatit B aşısı sadece HBV’ye ait antijeni içeren formülasyon şeklinde
bulunabildiği gibi, diğer aşılarla birlikte kombinasyon halinde de bulunabil-
mektedir. Kombinasyon aşılarında immün yanıt ve güvenlik, aşıların ayrı ayrı
verilmesiyle gözlenenle aynıdır. HBV aşısı doğumda yapılacaksa monovalan
olan formu kullanılmalıdır.
Tek antijen içeren Hepatit B aşıları
• Engerix-B®
• Recombivax HB® (Ülkemizdeki adı HBVAXPRO)
Kombinasyon aşıları
• Comvax®: Hepatit B-
Haemophilus influenzae
tip b (Hib) konjuge aşısı
kombinasyonudur. Altı haftadan küçük bebeklerde ve 71 aydan büyük
bebeklerde kullanılamaz.
• Pediarix®: Hepatit B, difteri, tetanoz toksoidi, asellüler boğmaca (DTaP)
ve inaktif polyovirüs (IPV) aşılarının kombinasyonudur. Altı haftadan kü-
çük bebeklerde ve yedi yaştan büyük çocuklarda kullanılmaz.
• Twinrix®: Hepatit A ve hepatit B aşılarının kombinasyonudur. Hem he-
patit A virüsü, hem HBV enfeksiyonu açısından risk taşıyan ?18 yaş
kişilere önerilir.
Aşının Etkinliği
Hepatit B aşılamasının etkinliği anti-HBs yapımının yanı sıra bellek T hücre-
lerinin indüksiyonuyla da ilişkilidir. Primer aşılamanın son dozundan 1-3 ay
sonra bakılan anti-HBs düzeyi 10 mIU/ml’nin üzerindeyse, bu durum enfeksi-
yona karşı korunma sağlandığının göstergesidir. Sağlıklı bebeklerin, çocuk-
ların ve genç erişkinlerin %95’inde primer 3 doz aşılamayla koruyucu antikor
düzeylerine ulaşılmaktadır (5-8). Erişkinlerde 40 yaşından sonra antikor yanıtı
Hepatit B Enfeksiyonunda Korunma: Aşı ve profilaksi
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...328