Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 157

145
ların kronikleşeceğinin hangilerinin iyileşeceğinin (spontan klirens) önceden
tahmin edilmesi mümkün değildir. Ancak kadınlarda ve gençlerde iyileşme
daha fazla, buna karşılık erkeklerde ve yaşlılarda kronikleşme daha fazladır.
Ayrıca teni siyah olanlarda, asemptomatik seyirli hastalarda, immünolojik sis-
temi baskılanmış olanlarda, koenfeksiyonu olanlarda, genotip 3 dışı genotipe
sahip olanlarda, HLA-DRB1 ile DQB1 alellerine sahip olmayanlarda ve IL28B
polimorfizmine sahip (T/T aleli) olanlarda kronikleşme daha sık görülmektedir.
Akut HCV enfeksiyonu sırasında, yüksek viral yük (beyaz tenli hastalarda), HCV
yapısal proteinlerine karşı nötralize edici antikorların yüksek düzeyde olma-
ması, HCV’nin bağladıktan sonra hücre içine girişini nötralize edecek konak
yanıtının olmaması, HCV’ye özgü CD4 T-hücresi yanıt sürekliliğinin olmaması
kronikleşme ile ilişkili bulunmuştur
(Tablo 1)
.
Kronik Hepatit C ve Siroza İlerleme
KHC 6 aydan daha uzun süreli HCV RNA pozitifliği olarak tanımlanmaktadır.
Tanı anında hastaların %20’sinde zaten siroz mevcuttur. KHC genel olarak
Tablo 1:
HCV enfeksiyonunun kronikleşmesi ile ilişkili faktörler
Akut HCV enfeksiyonunun asemptomik seyri
İleri yaş
Erkek cinsiyet
Siyah tenli olmak
İmmünsupresyon
Koenfeksiyon
HLA-DRB1 ve DQB1 alellerine sahip olmamak
IL28B polimorfizmi (T/T aleli)
Genotip 3 dışı genotip
Akut HCV sırasında
• Yüksek viral yük (teni beyaz olanlarda)
• HCV yapısal proteinlerine karşı nötralize eden antikorların yüksek düzeyde
olmaması
• HCV bağladıktan sonra hücre içine girişini nötralize edecek konak yanıtının
olmaması
• HCV-özgü CD4 T-hücresi yanıt sürekliliğinin olmaması
HCV Enfeksiyonunun Doğal Seyri
1...,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156 158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,...328