Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 155

143
HCV Enfeksiyonunun Doğal Seyri
Dr. Mehmet Demir
Hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonu dünya nüfusunun %3’ünü ilgilendiren,
akut ve kronik hepatite, nadiren akut karaciğer yetmezliğine ve nadir olma-
yan bir şekilde siroz ve hepatosellüler kansere yol açan önemli bir sağlık
problemidir. Hepatit C enfeksiyonunun doğal seyri, seyir üzerinde etkili olan
gerek viral gerekse konağı ilgilendiren birçok faktör olduğundan, kişiler ara-
sında büyük farklılık gösterir. Genel olarak akut hepatit C enfeksiyonunun
%20’si iyileşmekte (spontan klirens), %80’i ise kronikleşerek kronik hepatit
C (KHC) tablosu oluşturmaktadır. KHC’de hastalığın seyri oldukça yavaş olup
20-30 yıl gibi bir sürede hastaların %20 kadarında siroz görülmektedir. Siroz
geliştikten sonra her yıl hastaların %3’ünde dekompansasyon, %1-4’ünde de
hepatosellüler kanser oluşmaktadır
(Şekil 1)
.
Akut Hepatit C ve Kronikleşme
Her hepatit C ile temas ve bulaşma enfeksiyona yol açmamaktadır. Konta-
minasyon sonrası akut HCV gelişimi %16 olarak bildirilmiştir. Hepatit C virüsü
bulaşması sonrası immün sistemden kaçabilen ve karaciğer hücresini enfekte
eden virüs, karaciğerdeki doğal immün yanıt ile, çok erken dönemlerde, daha
enfeksiyon kliniği oluşturmadan temizlenebilmektedir. Ancak bu doğal immün
yanıttan da kaçan virüsler enfeksiyon kliniği oluşturacak düzeye ulaşana kadar
çoğalırlar. İnkübasyon dönemi olarak tanımlanan bu dönem ortalama 50 (15-
75) gün kadar sürer. Klasik seyirde preikterik dönem (transaminazlarda artış
ve prodromal belirtiler, 1-2 hafta), ikterik dönem (sarılık, 4-6 hafta) ve iyileşme
1...,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,...328