Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 151

139
hastalar başlangıçta steroid ve alternatif olarak immünsüpresif ilaçla tedavi
edilmelidir (43,44).
Tiroidit
HCV enfeksiyonlu hastaların %5-12’sinde tiroid otoantikorları pozitif bulunur.
Hastaların ancak %2-5’inde tiroid disfonksiyonu gelişir (45). İFN-alfa tedavisi
HCV’li hastalarda tiroid disfonksiyonunu tetikleyebilir ve/veya alevlendirebilir.
Bu durum genellikle tedavinin başlangıcından itibaren ilk 3 ay içinde görülür
ve hipertiriodizm gelişen ciddi vakalarda tedaviyi kesmek gerekebilir (46).
Düşük titrede otoantikor varlığında ise tedavi devam ettirilmelidir.
Sialadenit
Tükrük bezlerinde lenfositik hücre infiltrasyonu ile karakterize, otoimmün bir
bozukluktur. HCV enfeksiyonu ile ilişkili bulunmuştur (47). Sjögren sendromu
sialadenitine benzer özellikler taşır. Lenfositik prekapillarit vardır. Anti-SSA ve
anti-SSB antikorları genellikle negatiftir (9,10). HCV enfeksiyonlu hastaların bir
kısmında sicca sendromunun semptomları olan kserostomi ve kseroftalmi
bulunabilir (47).
Nörolojik Bozukluklar
HCV ile enfekte hastalarda halsizlik, isteksizlik, hafıza ve algılama bozuklukla-
rı gibi şikayetler sık görülmektedir (9). HCV enfeksiyonu beyin fonksiyonlarını
etkileyebilmektedir. Bazal gangliyonlarda ve beyaz cevherde kolin/kreatinin
oranı proton magnetik rezonans spektroskopi ile yüksek bulunmuştur (48).
HCV ile enfekte hastalarda kriyoglobülinemiye sekonder periferal nöropati
de oldukça sık görülen bir nörolojik bozukluktur (49).
Kaynaklar
1.
Hsu HH, Greenberg HB. Hepatitis C. In: Hoeprich PD, Jordan MC, Ronald AR, eds.
Infectious Diseases. A treatise of infectious processes., 5th ed. JB Lippincott Co,
Hepatit C Enfeksiyonunun Klinik Bulguları
1...,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150 152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,...328