Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 156

144
Kronik HCV
dönemi ile enfeksiyonun doğal seyri tamamlanır. Ancak hastaların %75’i bu kli-
nik seyri göstermez, hastalığı asemptomatik geçirir. Ayrıca hastaların %75’inde
iyileşme olmaz ve doğal seyir tamamlanmaz, yani kronik hepatit C gelişir. He-
patit C enfeksiyonunun seyrinde akut karaciğer yetmezliği gelişme oranı tam
olarak bilinmemekte ancak çok nadir olduğu düşünülmektedir. Hangi hasta-
Şekil 1:
Hepatit C enfeksiyonunun doğal seyri
Akut hepatit C enfeksiyonu
Kronik hepatit C enfeksiyonu
%15-20 iyileşme
(Spontan Klirens)
Durağan fibroz
Yavaş ilerleyen fibroz
Hızlı ilerleyen fibroz
Kompanse siroz
(Kronik hepatit C hastalarının yaklaşık %20’si)
Dekompanse siroz
Hepatosellüler kanser
Ölüm %50/5 yıl
Karaciğer transplantasyonu
%30
%40
%30
<20 yıl
>20 yıl
%3/yıl
%1-4/yıl
%6,3/yıl
%30
%75-80
Bazılarında ömür siroza ilerlemeye yetmez
1...,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155 157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,...328