Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 158

146
Kronik HCV
yıllar süren bir yavaş progresyon gösterir. Hastaların yaklaşık dörtte birinin
20-30 yıl sonra siroza ve hepatosellüler kansere ilerlediği düşünülmektedir.
Ancak her hastada hastalığın ilerleme hızı aynı değildir. Hastaların yaklaşık
1/3’ünde hızlı progresyon olur ve 20 yıldan önce siroz gelişir; %40’ında ise
hastalık yavaş ilerler. Bu hastaların bir kısmının ömrü siroz gelişimi için yet-
mez, 1/3’ünde ise hastalık durağan seyirlidir ve nadiren siroz gelişir
(Şekil
1
ve
Şekil 2)
. Ancak KHC’nin hangi hastada hızlı hangi hastada yavaş seyir
göstereceğini klinik olarak öngörmek mümkün değildir. Sonuç olarak KHC’li
hastaların %20 kadarında siroz gelişmektedir.
Siroz gelişimini öngörmede en iyi parametre karaciğer biyopsisindeki
fibroz ve enflamasyon bulgularıdır. Şiddetli enflamasyon ve köprüleşme
fibrozu olanların hemen hepsinde 10 yıl içinde siroz gelişirken, orta şiddetli
(
limiting plate
’in yüzde %30’dan fazlasında enflamasyon içeren periportal
fibroz) hastaların 20 yılda %90’dan fazlasında (%4,6/yıl) siroz gelişmektedir.
Hafif şiddetli kronik hepatitlilerin (sadece portal enflamasyonu ya da fokal
periportal genişlemesi olan ve fibrozu olmayanlar) ise %1.2/yıl’ında siroz ge-
lişmektedir. KHC’nin doğal seyri üzerinde etkili olan birçok faktör tanımlan-
mıştır
(Tablo 2)
.
Şekil 2:
Tedavi edilmeyen kronik hepatit C hastalarında karaciğer fibrozisinin
ilerleyişi
%33-Hızla fibrozis gösterenler
n=1157
%36-Orta hızla fibrozis gösterenler
%31-Yavaş hızda fibrozis gösterenler
Süre (Yıl)
FMetavir
4
3
2
1
0
0
10
20
30
40
50
Poynard T, et al. Lancet 1997;349:825-832
1...,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,...328