Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 187

175
düzenlenmelidir (38,45). Bu grup hastada izin verilen antiretroviral rejimler
arasında tenofovir ve emtrisitabin ile birlikte efavirenz, raltegravir veya rito-
navir ile güçlendirilmiş atazanavir veya ritonavir ile güçlendirilmiş darunavir
veya rilpivirin kombinasyonları yer almıştır. Genotip 2 ve genotip 3 için sıra-
sıyla %89 ve %84 oranlarında yüksek SVR
12
başarısı elde edilmiştir ve tedavi
genellikle iyi tolere edilmiştir.
Sonuç olarak antiretroviral ve DEA ilaç etkileşimleri tedaviye başlanmadan
önce değerlendirilmelidir. HIV’lı hastaların hekimleri ile konuşarak gerektiğin-
de ilaçlar arası geçişler yapılmalıdır. HCV tedavisine olanak tanımak için anti-
retroviral tedaviye ara verilmemelidir.
HBV/HCV Koenfeksiyonu Olan Hastalarda Tedavi
HBV/HCV koenfeksiyonu olan hastalarda HBV DNA düzeyi genellikle dü-
şüktür veya saptanamaz düzeydedir. HCV enfeksiyonu genellikle kronik
hepatik aktivitenin temel nedenidir. Hastalar hem HBV hem de HCV’nin
replikasyonu açısından dikkatle değerlendirilmeli ve hepatit delta virüs en-
feksiyonu açısından taranmalıdır. HBV/HCV koenfeksiyonu olan hastalarda
HCV RNA saptandığında, tek başına HCV enfeksiyonundakiyle aynı kurallar
izlenerek tedavi düzenlenmelidir. KVY tek başına HCV enfeksiyonunun te-
davisinde elde edilen oranlara benzer düzeydedir (4). HCV RNA düzeyin-
de düşme olurken veya negatifleşmesi sonrasında potansiyel olarak HBV
reaktivasyonu riski mevcuttur (46). Hastada HCV RNA ile birlikte HBV DNA
da önemli düzeyde saptanırsa, HCV tedavisi ile eşzamanlı olarak hepatit
B enfeksiyonu için nükleozid/nükleotid analog tedavisi de başlanmalıdır.
HBV DNA yüksek, anti-HCV pozitif ancak HCV RNA negatif ise hasta HBV
enfeksiyonu açısından PegIFN-? ve/veya nükleozid/nükleotid analogları ile
tedavi edilmelidir (47).
Yeni DEA ilaçların kronik hepatit C tedavisinde başarısı göz önüne alındı-
ğında HBV/HCV koenfeksiyonu olan hastalarda benzer yüksek SVR oranları
elde edilmesi beklenen bir sonuçtur. Ancak yeni proteaz inhibitörlerinden
simeprevir ile tenofovir yan etki riskini artırabilir. Dolayısıyla, HCV tedavisi için
simeprevir içeren kombinasyonlar kullanılırken HBV tedavisi olarak tenofovir
alan hastalarda GFR ve tübüler fonksiyon sıklıkla izlenmelidir ve bu doğrultu-
da tenofovir dozlarında ayarlama yapılmalıdır (4)
Özel Hasta Gruplarında HCV Enfeksiyonunun Tedavisi
1...,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186 188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,...328