Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 188

176
Kronik HCV
Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit C Tedavisi
HCV enfeksiyonu, hemodiyaliz hastalarında sıktır. HCV enfeksiyonu bu has-
talarda hem tüm nedenlere bağlı hem de karaciğer hastalığı ile ilişkili mor-
talitede artışa neden olabilir. Ancak hemodiyaliz hastalarında kardiyovaskü-
ler olaylar, HCV durumundan bağımsız biçimde başlıca ölüm nedeni olma
özelliğini korumaktadır. Bu nedenle bir diyaliz hastasının antiviral tedavi
adayı olup olmadığı, aynı anda var olan hastalıklarının değerlendirmesi ya-
pılarak belirlenmelidir, çünkü prognoz üzerinde karaciğer hastalığının etkisi
daha geri planda olabilir. HCV ile bağlantılı karaciğer hasarı, immünsüpres-
yon ile hızlanabilir. Bu nedenle böbrek nakli adayı olan bütün hemodiyaliz
hastalarında nakil öncesi antiviral tedavi düşünülmelidir. Ribavirinin bu po-
pülasyonda kullanımı sorunlara neden olabilmektedir. Dolayısıyla ribavirin
dozlarının, hemodiyaliz sonrası alınan 200 mg/gün veya gün aşırı 200 mg
ya da haftada üç kez 200 mg şeklinde hastaya göre ayarlanması önerilir.
Bu tedavi sürecinde hematopoetik destek yapılması önem taşır. Hemodi-
yaliz hastaları tedavi edilirken ribavirin ile ilişkili anemi konusunda dikkatli
olunmalı ve eğer başlangıçtaki hemoglobin düzeyin 10 g/dl’nin altındaysa
ribavirin verilmemelidir (4).
PegIFN-?2a karaciğer ve PegIFN-?2b böbrekler yoluyla temizlenir. Teorik
olarak kronik böbrek hastalarında PegIFN-?2b serum düzeylerinde artış bek-
lenirken klinik olarak fark bildirilmemiştir. Son dönem böbrek hastalığı (GFR
20-40 ml/dak) olan kişilerde PegIFN-?2a’nın haftada bir kez 135 ug kullanımı
önerilir (48-49).
Henüz elimizde IFN’suziçermeyen tedavi rejimlerinin hemodiyaliz hasta-
larındaki farmakokinetik özelliklerini, tedavi emniyetini ve etkinliğini açıkla-
yacak yeterli veri yoktur. Son EASL kılavuzunda (4) HCV enfeksiyonlu he-
modiyaliz hastalarında DEA ilaçların kullanımı için aşağıdaki tedavi önerileri
sunulmuştur:
i. Hemodiyaliz hastaları IFN içermeyen, mümkünse ribavirin de içerme-
yen bir kombinasyonla siroz olmayan hastalarda 12 hafta süreyle veya
sirozlu hastalarda 24 hafta süreyle tedavi edilmelidir.
ii. Simeprevir, daklatasvir ve ritonavir ile güçlendirilmiş paritaprevir, ombi-
tasvir ve dasabuvir kombinasyonu hepatik metabolizma ile temizlenir
ve şiddetli renal hastalığı olan kişilerde kullanılabilirler.
iii. Sofosbuvir, GFR değeri <30 ml/dk veya son dönem böbrek hastalığı
olan kişilerde daha fazla veri elde edilene kadar kullanılmamalıdır.
1...,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187 189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,...328