Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 191

179
ribavirinsiz rejimlerin hemoglobinopatilerde kullanılması akılcı bir yaklaşım
olacaktır (4).
Kanama Bozukluğu Olan Hastalarda Hepatit C Tedavisi
Hemofili kalıtsal bir kanama bozukluğudur ve hemofili A ve B’ye sırasıyla fak-
tör VIII veya IX eksikliği neden olur. Daha nadir diğer kalıtsal kanama bozuk-
lukları von Willebrand hastalığı, fibrinojen eksikliği, faktör II, VII, X, XI ve XIII
eksiklikleridir. Hemofili hastalarında son dönem karaciğer hastalığına ilerle-
me olasılığı, genel popülasyondaki HCV pozitif hastalardaki ile benzerdir. Ka-
lıtsal kanama bozuklukları olan hastalarda en yaygın ölüm nedenleri arasında
HCV’ye bağlı karaciğer yetmezliği yer alır. Hemofilide kronik hepatit C teda-
visi, kanama bozuklukları olmayan hastalarla aynıdır ve yüksek SVR başarısı
nedeniyle DEA ilaçların kullanımı önerilmektedir (4).
Akut Hepatit C Tedavisi
Akut hepatit C genellikle asemptomatik seyir gösterir. Ancak tedavi edilme-
diğinde yüksek oranda (%50-90) kronikleşebilir. Bu nedenle akut hepatit C
hastalarında, kronik hepatite ilerlemeyi önlemek amacıyla antiviral tedavi
yapılmalıdır. PegIFN-? monoterapisinin (PegIFN-?2a, 180 µg/hafta veya Pe-
gIFN-?2b, 1.5 µg/kg/hafta) 12 hafta süreyle kullanılması ile genotipden bağım-
sız olarak yüksek KVY oranları (>%90) elde edilir. PegIFN-?’nın ribavirin ile
kombinasyonu akut HCV enfeksiyonlu hastalarda KVY oranını artırmamak-
tadır ancak HIV koenfeksiyonu olan ve tedavi yanıtı negatif prediktif faktör-
leri bulunan hastalarda ribavirin eklenmesi önerilmektedir. Bu nedenle, akut
hepatit C ve HIV koenfeksiyonu olan hastalarda PegIFN-? 24 hafta süreyle
ribavirin (<75 kg ve ?75 kg hastalarda sırasıyla 1000 ve 1200 mg) ile kombine
edilmelidir (59-67). Bir çalışmada, HCV/HIV koenfeksiyonu olan hastalarda
PegIFN-? + ribavirin tedavisine telaprevir eklenmesinin daha yüksek KVY
oranları sağladığı bildirilmiştir (68).
Akut hepatit C hastalarında IFN içermeyen tedavi rejimlerinin sonuçları
hakkında henüz yeterli veri bulunmamaktadır. Ancak yüksek KVY oranlarına
ulaşmaları beklendiğinden bu hastalarda IFN içermeyen rejimler kullanılabilir.
Yeni veriler ile daha kısa ve/veya daha düşük dozun KVY elde etmek için
Özel Hasta Gruplarında HCV Enfeksiyonunun Tedavisi
1...,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190 192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,...328