Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 189

177
iv. Diyalize giren hastalarda DEA’lar için doz ayarlamasının gerekli olup ol-
madığı bilinmemektedir. Dolayısıyla bu ilaçlar şiddetli böbrek hastalığı
olan kişilerde son derece dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer Dışı Solid Organ Alıcılarında Hepatit C Tedavisi
Böbrek nakli gruplarında gerçekleştirilen çalışmalarda, HCV pozitifliğinin re-
nal greft fonksiyonu ve hasta yaşam süresi üzerine olumsuz etkileri olduğu
gösterilmiştir (4) Siroz, böbrek nakli sonrasında kötü prognoz ve sağkalım sü-
resi açısından önemli bir tahmin faktörü olduğundan, böbrek nakli adayı olan
bütün HCV pozitif hastalarda karaciğer fibrozunun değerlendirilmesi önerilir
(19). Sirozu ve portal hipertansiyonu olan, HCV tedavisinin başarısız olduğu
(ya da bu tedaviye uygun olmayan) hastalarda tek başına böbrek nakli ya-
pılması önerilmez, karaciğer ve böbrek naklinin birlikte yapılması düşünül-
melidir (50). IFN içeren tedavi renal greft reddine yol açabileceğinden bu
hastalarda IFN içermeyen rejimlerin kullanımı düşünülmelidir.
Mümkün olan durumlarda, potansiyel renal alıcılarına, nakil listesine alma-
dan önce antiviral tedavi uygulanmalıdır. Bu hastalar IFN içermeyen ve müm-
künse ribavirin de içermeyen bir rejimle, eğer hastada siroz mevcut değilse
12 hafta süreyle, eğer kompanse (CPT-A) sirozu varsa 24 hafta süreyle tedavi
edilmelidir. Ancak bu popülasyonla ilgili güvenlik ve etkililik verileri bulunma-
maktadır ve yeni DEA’lar için doz ayarlama gerekliliği bilinmemektedir. Bu
ilaçlar son derece dikkatle uygulanmalı ve daha fazla veri elde edilene kadar
GFR değeri <30 ml/dk olan veya son dönem böbrek hastalığı bulunan kişiler-
de sofosbuvir kullanılmamalıdır (4).
Kalp nakli hastalarıyla ilgili HCV enfeksiyonu verileri kısıtlıdır ve tartışma-
lıdır. Çalışmalar HCV enfeksiyonlu hastalarda sağkalım oranlarının değişme-
diğini ya da azaldığını göstermektedir. Bu hastalarda antiviral tedavinin risk-
lerine ve yararlarına dair çalışma yoktur ve PegIFN-? tedavisinin greft reddi
bakımından riski belirsizdir. Bu nedenlerle kalp nakli alıcılarında kronik HCV
enfeksiyonunun tedavisi, eğer enfeksiyon yaşamı tehdit edici düzeydeyse
IFN içermeyen rejimlere dayanmalıdır ve endikasyon olgu bazında değerlen-
dirilmelidir (4).
Uluslararası kılavuzlarda kronik HCV enfeksiyonu varlığı akciğer nakli için
kontrendikasyon olarak listelenmektedir (51). Akciğer nakli adaylarının nakil
öncesi tedavisi bazı yazarlar tarafından önerilmiştir ama bu yaklaşımla ilgili
Özel Hasta Gruplarında HCV Enfeksiyonunun Tedavisi
1...,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188 190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,...328