Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 181

169
Yakın zamanda yayımlanmış olan bir çalışmada (20), genotip 1 veya 4 en-
feksiyonu olan, sirozlu 61 hasta karaciğer naklinden önce sofosbuvir + riba-
virin ile 48 hafta tedavi edilmiştir ve bunların 46’sına daha sonra nakil yapıl-
mıştır. Nakil zamanında HCV RNA düzeyi <25 IU/ml olan 43 hastanın 30’unda
(%70) nakil sonrası KVY12 saptanmıştır, yani enfeksiyon nüksetmemiştir. Bu
hastalarda nakil öncesi saptanamayan HCV RNA süresi (? 30 gün süreyle
saptanamayan HCV RNA) yanıtın en iyi pozitif prediktif faktörü olmuştur (20).
Başka bir çalışmada (11) genotip 1, karaciğer nakli bekleyen kompanse (CPT-A)
sirozlu 164 hastada PegIFN-? + ribavirin ve sofosbuvir 12 hafta süreyle uygu-
lanmış ve hastaların %85’inde SRV4 saptanmıştır. IFN içermeyen kombinas-
yonlar bulunmadığında karaciğer nakli bekleyen kompanse siroz hastalarının
PegIFN-? + ribavirin ve sofosbuvir ile tedavi edilebileceği bildirilmiştir.
Bir çalışmada da 12 ya da 24 hafta süreyle ribavirin ile birlikte sabit doz
sofosbuvir+ledipasvir kombinasyonu, kompanse (CPT-A) ya da dekompanse
(CPT-B ve C, skor <12) sirozlu genotip 1 ve 4 hastalarda değerlendirilmiştir (14).
CPT-A hastalarında %95’in üzerinde KVY12 oranları, CPT-B ve C hastalarında
sırasıyla %88 (50/57) ve %88’lik (37/42) KVY12 oranları saptanmıştır (14). Teda-
viden sonraki 4. haftada, MELD skorları CPT-B hastalarının %64’ünde (34/53)
ve CPT-C hastalarının %70’inde (28/40) 1 ila 8 puan düşmüştür. Bu kombinas-
yonun güvenlik profilinin iyi olduğu ve ölüm dahil advers olayların çalışma
ilaçları ile ilişkisi olmadığı belirlenmiştir (14). Çalışma, karaciğer nakli bekleyen
hastalarda antiviral tedavinin etkisini değerlendirmek üzere spesifik olarak
tasarlanmamış olsa da, veriler bu kombinasyonun bekleme listesindeki kom-
panse ve dekompanse siroz hastalarında kullanımını desteklemektedir.
Poordad F. ve ark. çalışmalarında ritonavir ile güçlendirilmiş paritaprevir,
ombitasvir ve dasabuvir ile ribavirin kombinasyonunun genotip 1 kompanse
siroz hastalarındaki etkililiğini ve güvenliliğini değerlendirmişlerdir (21). Bu ça-
lışmaya karaciğer nakli bekleyen ileri karaciğer hastalığı ve portal hipertan-
siyonu olan kompanse sirozlu hastalar alınmıştır. Trombosit sayısı <100,000/
ml olan hastalarda KVY12 oranları 12 ve 24 haftalık tedavi süresi kollarında
sırasıyla %89 ve %97 bulunmuştur. Albümin düzeyi <3,5 g/dl olan hastalarda
ise KVY oranları sırasıyla %84 ve %89 olarak saptanmıştır (21). Dolayısıyla,
bekleme listesindeki kompanse siroz ve HCC’li hastalarda bu kombinasyo-
nun uygulanması da düşünülebilinir.
Ribavirinli veya ribavirinsiz sofosbuvir + simeprevir kombinasyonu, önemli
sayıda siroz hastasını içeren gerçek yaşam verileriyle değerlendirilmiştir (11).
HCV genotip 1 enfeksiyonlu ve kompanse sirozlu hastalarda KVY4 %90 oran-
Özel Hasta Gruplarında HCV Enfeksiyonunun Tedavisi
1...,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,...328