Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 190

178
Kronik HCV
deneyim sınırlıdır. HCV enfeksiyonunun ve tedavisinin pankreas ve ince ba-
ğırsak nakil hastalarındaki etkisi hakkında ise veri bulunmamaktadır.
Aktif İlaç Bağımlılarında Hepatit C Tedavisi
Kronik HCV enfeksiyonu olan, intravenöz madde kullanan hastalarda teda-
vi yapılmaması karaciğer hastalığının ilerlemesine ve karaciğerle ilişkili mor-
bidite ve mortalitede artışa neden olur (52-53). İntravenöz madde kullanan
hastalarda HCV prevalansı yaklaşık %65’tir (54-56). İntravenöz madde kulla-
nan hastalarda, tedavi almak istemeleri ve randevulara düzenli gelebilecek
durumda olmaları koşuluyla, HCV tedavisi düşünülebilir. Devam eden sosyal
sorunları ve/veya psikiyatrik hastalığı olan ya da tedavi sırasında intravenöz
madde kullanmaya devam eden hastalarda tedavi uyumu düşüktür. Böyle
hastalarda KVY oranı düşüktür ve tedavi sırasında yakından izlenmeleri gere-
kir. Bu nedenle tedavi etme kararı hasta bazlı alınmalıdır.
DEA ilaçların klinik geliştirme çalışma programlarında aktif uyuşturucu kul-
lanan kişiler çalışma dışı bırakılmıştır. Ancak birçok araştırmada tedavi amaçlı
opioid kullanan, aktif uyuşturucu kullanmayan kişiler çalışmaya dahil edilmiş-
tir. Bu hastalarda ilaçlar arası etkileşim değerlendirilmiş, sofosbuvir ve simep-
revir ile metadon ve buprenorfin arasında klinik olarak anlamlı bir etkileşim
gözlenmemiştir (57-58). Bu hastalarda opioid destek tedavisine ek olarak ge-
nellikle antidepresanlar, antipsikotikler ve sedatifler de kullanılmaktadır. Bu
grup ilaçlarla sofosbuvir arasında anlamlı bir ilaç etkileşimi gözlenmemiştir.
Simeprevir ise oral yolla uygulanan midazolamın ve olasılıkla triazolamın kan
konsantrasyonlarını yükseltir. Dolayısıyla bu ilaçların simeprevir ile bir arada
kullanımında dikkatli olunmalıdır (4).
Hemoglobinopati Tanısı Olan Hastalarda Hepatit C Tedavisi
Kronik hepatit C ile birlikte en sık görülen hemoglobinopatiler talasemi ma-
jör ve orak hücreli anemidir. Bu hastalarda gerek PegIFN-? gerekse riba-
virin anemiye neden olabildiğinden genellikle tedaviden kaçınılmıştır. IFN
içermeyen tedavi rejimlerinin hemoglobinopatili hastalardaki güvenilirliği-
ne dair çalışmalar yoktur. Ancak IFN içermeyen tedavi rejimlerinin anemiyi
şiddetlendirmeme gibi büyük bir avantajları olduğu düşünülürse, özellikle
1...,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189 191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,...328