Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 185

173
meyen bir rejimle 12 veya 24 hafta süreyle tedavi edilmelidir.
iii. Nakilden sonra sirozu olmayan veya kompanse (CPT-A) sirozu olan
hastalar:
a. Sofosbuvir + ribavirin kombinasyonu ile 12 hafta süreyle (genotip 2),
b. Sabit doz sofosbuvir + ledipasvir kombinasyonu ile birlikte ribavirin
kullanılarak 12 hafta süreyle (genotip 1, 4, 5 veya 6),
c. Sofosbuvir + daklatasvir kombinasyonu ile birlikte ribavirin kullanıla-
rak 12 hafta süreyle (tüm genotipler), immün sistemi baskılayıcı ilacın
dozunda ayarlama gerekmeksizin tedavi edilebilirler.
iv. Nakilden sonra sirozu olmayan veya kompanse (CPT-A) sirozu olan
hastalar:
a. Ritonavir ile güçlendirilmiş paritaprevir, ombitasvir ve dasabuvir
kombinasyonuyla birlikte ribavirin kullanılarak 12 hafta (genotip 1b)
ya da 24 hafta (genotip 1a) süreyle,
b. Ritonavir ile güçlendirilmiş paritaprevir ve ombitasvir kombinasyonu
ile birlikte ribavirin kullanılarak 12 (siroz olmayan, genotip 4) veya 24
hafta (siroz olan, genotip 4) süreyle,
c. Sofosbuvir + simeprevir kombinasyonu ile birlikte ribavirin kullanıla-
rak 12 hafta süreyle (genotip 1 ve 4), immün sistemi baskılayıcı ilacın
dozunda ayarlama yapılarak ya da sofosbuvir + simeprevir kombi-
nasyonunda siklosporin A kullanımdan kaçınılarak tedavi edilebilirler.
v. Dekompanse (CPT-B veya C) sirozlu hastalar:
a. Sofosbuvir + ribavirin kombinasyonu 12 hafta süreyle (genotip 2),
b. Sabit doz sofosbuvir + ledipasvir kombinasyonu ile birlikte ribavirin
kullanılarak 12 hafta süreyle (genotip 1, 4, 5 veya 6),
c. Sofosbuvir + daklatasvir kombinasyonu ile birlikte ribavirin kullanıla-
rak 12 hafta süreyle (tüm genotipler) tedavi edilmelidirler. Bu hasta-
larda ribavirin 600 mg/gün dozunda başlanabilir ve toleransa göre
dozda daha sonra ayarlama yapılabilir
.
vi. Sofosbuvir + ribavirin, sofosbuvir + ledipasvir ya da sofosbuvir + dakla-
tasvir ile birlikte kullanılan takrolimus veya siklosporin için herhangi bir
doz ayarlaması gerekmemektedir.
vii. Karaciğer nakli olan kişilerde simeprevir konsantrasyonları önemli öl-
çüde arttığından, simeprevir ile siklosporinin bu hasta grubunda eşza-
manlı kullanılması önerilmemektedir. Takrolimus ve sirolimus ile birlikte
simeprevir kullanımında herhangi bir doz değişikliği gerekli değildir.
Ancak serum konsantrasyonları düzenli olarak izlenmelidir.
Özel Hasta Gruplarında HCV Enfeksiyonunun Tedavisi
1...,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184 186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,...328