Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 182

170
Kronik HCV
larında, dekompanse sirozlu hastada ise iyi bir güvenlik profili ile birlikte %75
oranlarında saptanmıştır. Ancak dekompanse siroz hastalarında simeprevir
yüksek ilaç konsantrasyonlarına ulaşabildiğinden, bu grup hastalarda simep-
revir kullanımı önerilmemektedir.
Bu verilere dayanılarak EASL 2015 kılavuzunda (4) karaciğer nakil endikas-
yonu olan hastalarda aşağıdaki tedavi önerileri sunulmuştur:
i. Karaciğer nakli bekleyen hastalarda, nakil sonrası hepatit C nüksünü
önleyebildiğinden antiviral tedavi endikedir. Nakilden önce tedavi kü-
rünü tamamlayabilmek ve viral yükü negatifleştirmek için tedavi müm-
kün olan en kısa sürede başlatılmalıdır. Çünkü tedavi süreçleri karaci-
ğer fonksiyonunda önemli düzeyde düzelme ve belirli olguların nakil
listesinden çıkarılmasını sağlayabilir.
ii. Karaciğer nakli bekleyen hastalar ribavirin ile birlikte IFN içermeyen bir
rejimle, prensipte 12 veya 24 hafta süreyle veya pratik olarak karaciğer
nakline kadar tedavi edilmelidir.
iii. HCC nedeni ile nakil bekleyen, karaciğer fonksiyonu korunmuş hasta-
lar (CPT-A):
a. Sofosbuvir + ribavirin kombinasyonu ile 16-20 hafta süreyle (geno-
tip 2),
b. Sabit doz sofosbuvir + ledipasvir kombinasyonu ile birlikte ribavirin
kullanılarak 12 hafta süreyle (genotip 1, 4, 5 veya 6),
c. Ritonavir ile güçlendirilmiş paritaprevir, ombitasvir ve dasabuvir ile
birlikte ribavirin kullanılarak 12 hafta (genotip 1b) veya 24 hafta (ge-
notip 1a) süreyle,
d. Ritonavir ile güçlendirilmiş paritaprevir ve ombitasvir ile birlikte riba-
virin kullanılarak 12 hafta süreyle (genotip 4),
e. Sofosbuvir + simeprevir kombinasyonu ile birlikte ribavirin kullanıla-
rak 12 hafta süreyle (genotip 1 ve 4),
f. Sofosbuvir + daklatasvir kombinasyonu ile birlikte ribavirin kullanıla-
rak 12 hafta süreyle (tüm genotipler) tedavi edilmelidir
iv. IFN içermeyen kombinasyonlar mevcut değilse, karaciğer nakli bekle-
yen kompanse (CPT-A) siroz hastaları PegIFN-? + ribavirin ve sofosbu-
vir ile 12 hafta süreyle tedavi edilmelidirler.
v. Karaciğer nakli bekleyen dekompanse siroz hastaları (CPT-B veya C)
a. Sofosbuvir + ribavirin kombinasyonu ile 16-20 hafta süreyle (geno-
tip 2),
b. Sabit doz sofosbuvir+ledipasvir kombinasyonu ile birlikte ribavirin
1...,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,...328