Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 115

103
ya da erken postnatal geçiş olduğu için, düşük endemisiteye sahip ülkelerde
bile hepatit B aşısının ilk dozu doğumdan sonra en kısa süre içinde (<24 saat)
yapılmalıdır. Doğum dozunu en az 4 hafta sonra 2. doz takip etmelidir (14).
Yenidoğan Aşılaması
Primer Hepatit B Aşılaması
Primer hepatit B aşı serisi birisi doğumda, diğer ikisi ise daha sonra yapılan
toplam üç doz aşıdan oluşmaktadır. Bazen hepatit B aşı programının ulusal
aşı programlarına uymasının sağlanması için dört doz olarak da yapılabilmek-
tedir (15).
Hastalığın yüksek oranda endemik olduğu ülkelerde ve HBV bulaşımının
doğum sırasında anneden bebeğe veya erken çocukluk döneminde çocuk-
tan çocuğa olduğu bölgelerde, doğumdan hemen sonra ilk dozun yapılması
kritik önem taşımaktadır. HBsAg-pozitif anneler aynı zamanda HBeAg-po-
zitiflerse ve bu annelerden doğan bebeklere doğum sırasında ilk doz aşı
yapılmamışsa, bu bebeklerin %90’ı ilk doz aşının yapılmasının planlandığı za-
man olan ilk 4-8 hafta içinde çoktan kronik olarak enfekte olurlar. Bu neden-
le bütün kadınlar gebelik dönemlerinde HBsAg yönünden test edilmelidir.
Gebeliği sırasında HBsAg-pozitif saptanan kadınların bebeklerine doğumdan
sonraki ilk 12 saat içinde farklı enjeksiyon bölgelerinden bir doz tek antijenli
aşı ve HBIG yapılması gerekir (15).
Doğumda yapılan ilk doz iki ya da üç dozla primer seri olarak tamamlanır:
a. Üç doz yapılan hepatit B aşısı şeması: Hepatit B aşısının ilk dozu do-
ğumda yapılır, ikinci ve üçüncü dozlar difteri-tetanoz-boğmaca (DTP)
aşısının birinci ve üçüncü dozuyla birlikte verilir.
b. Dört doz yapılan hepatit B aşı şeması: Hepatit B aşısının ilk dozu do-
ğumda yapılır, kalan üç doz diğer rutin çocukluk çağı aşılarıyla birlikte
uygulanır (15).
Doğum ağırlığı <2000 g’ın altında olan preterm bebeklerde, aşı yanıtı muhte-
melen azalmış olduğundan, doğumda yapılan ilk doz, aşı şemasının bir par-
çası sayılmaz. Bu bebeklere, bir yaşına kadar 3 doz daha (yani toplamda 4
doz) aşı yapılması gerekir (12).
Hepatit B virüsünü de içeren kombine aşılar ülkelerin ulusal aşılama prog-
ramlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğum sırasında sadece monova-
lan hepatit B aşısı kullanılabilir.
Tablo 1
’de annenin HBsAg durumuna göre
doğan bebeklerin hepatit B aşı şeması gösterilmektedir (12).
Hepatit B Enfeksiyonunda Korunma: Aşı ve profilaksi
1...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,...328