Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 135

123
Hastalığı nedeniyle sık parenteral girişim gereken veya kan ve kan ürünleri
transfüzyonu yapılan hastalarda, daha önceki yıllara göre düşüş göstermekle
birlikte, anti-HCV prevalansı (%1.4-7.1) toplum oranlarına göre daha yüksektir (23).
HCV pozitifliği cinsel yolla bulaşma açısından yüksek riskli kabul edilmese
de, çok sayıda cinsel partneri olan anti-HCV pozitif bireylerin eşlerinde top-
lum ortalamasının üzerinde prevalans değerleri bildirilmiştir (23).
Ülkemizde hepatit C enfeksiyonu hepatosellüler karsinomanın (HCC) he-
patit B’den sonra en sık nedenidir. Özellikle Batı bölgelerinde hepatit B ve
alkole yakın oranlarda HCC nedeni olarak bildirilmiştir (23).
Ülkemizden bildirilen bütün çalışmalar genotipin ağırlıklı genotip 1 oldu-
ğunu göstermektedir. Doğu Anadolu’dan bildirilen bir çalışmada, 46 hepatit
C enfeksiyonunun hepsinin HCV genotip 1b olduğu görülmüştür (31). İkinci
sıklıkta rastlanılan genotipler şehirler arasında farklılık göstermektedir. Kay-
seri’de ikinci sırada genotip 4 (%35.6), Adana’da genotip 3 (%18.1) yüksek
oranda bildirilirken, diğer bölgelerde genotip 1 %90’ların üzerinde ve ağırlıklı
alttip 1b olarak bildirilmiştir (23). Antalya’dan yürütülmüş bir çalışmada olgula-
rın %80.4’ü genotip 1 (%15.9 alttip 1a, %75.6 alttip 1b), %3.4’ü genotip 2, %11.5’i
genotip 3 ve %4’ü genotip 4 olarak bulunmuştur. Genotip 3’teki yüksek oran
bölgedeki yabancı uyruklu bireylerin varlığına bağlanmıştı (32). Batı Karade-
niz bölgesinden bildirilen bir çalışmada, 39 hastanın %100’ünde genotip 1
(%97.4 1b ve %2.6 1a) saptanmıştır (33).
Bundan sonraki süreçte, hem ülkemizde hem dünyada çok etkili tedavile-
rin kullanıma girmesi ve prevalans/genotip ile ilgili yeni çalışmaların bildirilme-
sine bağlı olarak bu verilerin güncelleştirilmesi gerekmektedir.
Kaynaklar
1.
Razavi H, ElKhoury AC, Elbasha E, Estes C, Pasini K, Poynard T, et al. Chronic
hepatitis C virus (HCV) disease burden and cost in the United States. Hepatology
2013;57:2164-2170.
2.
Sleisenger and Fordtran’s gastrointestinal and liver disease, 10th Edition. Editors:
Mark Feldman & Lawrence Friedman & Lawrence Brandt. Section IX, Chapter 80,
2016 Elsevier Saunders.
3.
Gower E, Estes C, Blach S, Razavi-Shearer K, Razavi H. Global epidemiology and
genotype distribution of the hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2014 Nov;61(1
Suppl):S45-57.
4.
Mohd Hanafiah K, Groeger J, Flaxman AD, Wiersma ST. Global epidemiology
of hepatitis C virus infection: new estimates of age-specific antibody to HCV
seroprevalence. Hepatology. 2013 Apr;57(4):1333-42.
5.
Frank C, Mohamed MK, Strickland GT, Lavanchy D, Arthur RR, Magder LS, et al.
HCV Enfeksiyonunun Epidemiyolojisi
1...,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,...328