Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 141

129
yonlara bağlıdır. Anti-HCV seroprevalansı Mısır’da bazı bölgelerde %22’ye
dek çıkmıştır (11).
Nozokomiyal Bulaşma
Geçmişte hastaneye yatmış olmak HCV enfeksiyonu bulaşması için bir risk
faktörü idi. Geçmişte hastaneye yatma öyküsü olan hastalar arasında HCV
enfeksiyonu sıklığı %2-20 arasındadır. Bu nozokomiyal bulaşma, hastalar
tarafından paylaşılan kontamine ekipmanlarla gerçekleşmektedir. Özellikle
transfüzyon öyküsü ya da herhangi bir parenteral temas öyküsü bulunmayan
HCV pozitif hastalarda bulaşma nedeninin bu olabileceği düşünülmektedir.
Hastadan hastaya bulaşma hematoloji ve pediyatrik onkoloji ünitelerinde net
olarak tanımlanmıştır. Doktordan hastaya ve hastadan doktora bulaşma da
bazı çalışmalarda gösterilmiştir (3).
İntravenöz İlaç Bağımlıları
Sosyoekonomik düzeyi düşük ve orta düzeyde olan ülkelerde en sık HCV
bulaşması steril olmayan malzemelerle ilaç enjeksiyonu ve kontamine ilaç
solüsyonlarıdır (12) İV ilaç bağımlıları oldukça yüksek bulaşma riskiyle karşı
karşıyadır. Dünyanın çeşitli yerlerinden 148 ülkede toplam 16 milyon kişi ilaç
bağımlısıdır ve bu kişiler aktif olarak kendilerine ilaç enjekte etmektedir. Bu
popülasyonun yaklaşık 10 milyonu HCV ile enfektedir. Avrupa Birliği ülkelerin-
de İV ilaç kullananlar arasında HCV prevalansı ülkeden ülkeye %30 ile %98
arasında değişmektedir (13,14). İnsidans ise yılda 100 kişide 2-39.2 arasındadır.
Anneden Çocuğa Bulaşma
Vertikal bulaşma sık değildir. Çalışmalarda genel popülasyondan farklı bulun-
mamıştır. Yalnızca yüksek viremili annelerde, özellikle de HCV RNA >10
6
IU/ml
üzerinde olduğu durumlarda risk artmaktadır. Yüksek viremili HCV ile enfekte
anneden çocuğa bulaşma riski yaklaşık %3 ile %5 arasındadır. Vertikal geçişin
hangi yolla olduğu net olmamakla birlikte doğum kanalından geçişte olduğu
düşünülmektedir (15,16).
Hepatit C Enfeksiyonunda Bulaşma Yolları
1...,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,...328