Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 133

121
Genotip 3’ün küresel yayılımının, alttip 3a’nın şırıngalı uyuşturucu kullanımı-
na (15,19,20) ve Hindistan ve Pakistan gibi alttip 3a’nın baskın olduğu ülkeler-
den gelen göçe bağlı olduğu düşünülmektedir (21).
Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de HCV hakkındaki bilgiler daha çok
kan merkezleri ve toplum taramalarından elde edilen verilere dayanmaktadır.
Farklı kan merkezlerinden gelen verilere göre Türkiye’de 1991-1999 yıl-
ları arasında anti-HCV pozitiflik oranı %0.6, 2000-2006 yıllarında ise %0.54
olarak belirlenmiştir (22). Bazı bölgelerden farklı oranlar bildirilmekle birlikte,
daha önceki yıllarda olduğu gibi son yıllarda da Kızılay’ın dışındaki daha kü-
çük kan merkezlerinden gelen tarama testi sonuçları ile 1991-2006 arasındaki
oranlar arasında belirgin bir fark yoktur (23). Değişik merkezlerden bildirilen
anti-HCV pozitifliği 2001-2012 yılları arasında %0.01 ile %1.1 arasındadır ve kü-
mülatif olarak bu oran %0.3’tür (23). Kızılay Kan Merkezinin değişik bölgeler-
den 2007-2011 yılları arasına ait verilerinde ise aynı oran %0.04-0.64 arasında
bildirilmiş olup kümülatif olarak %0.37’dir (23). Ancak Kızılay’ın 2008-2012
yılları arasında asker ve sivil donörlerden topladığı kanda anti-HCV pozitifliği
%0.03’tür (24). Veriler arasındaki bu belirgin fark izaha muhtaçtır.
Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derne-
ği’nin yaptığı toplum taramalarında anti-HCV pozitiflik oranları sırasıyla %0.7
Şekil 2:
Dünya genelinde genotip dağılımını gösteren harita*
* Messina JP, et al. Global distribution and prevalence of hepatitis C virus genotypes.
Hepatology. 2015 Jan;61(1):77-87.
HCV Enfeksiyonunun Epidemiyolojisi
1...,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,...328