Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 138

126
Hepatit C Enfeksiyonunda
Bulaşma Yolları
Dr. İ. Halil Bahçecioğlu
Hepatit C virüsünün (HCV) global prevalansı %2-3’tür. HCV için risk faktör-
leri coğrafi bölgelere ve çalışılan popülasyonlara göre değişmektedir. Bazı
risk gruplarının prevalansı da söz konusu coğrafi bölgedeki prevalansa bağlı
olarak değişebilmektedir. Bu durumsa bulaşma yollarını etkilemektedir (1-3).
HCV testlerinin zaman içinde artan duyarlılığı ve tedavideki gelişmeler,
daha fazla HCV enfeksiyonuyla enfekte bireyin saptanmasını sağlamaktadır.
Başlıca bulaşma yolu da zaman içinde değişmiştir ve ülkelere göre farklılıklar
göstermektedir. HCV tarama testleri kullanılmaya başlamadan önce baskın
bulaşma yolu kan transfüzyonu ve İV ilaç kullanımıydı. Bazı gruplar özellikle
yüksek bulaşma riskiyle karşı karşıyadır. Bunlar hemofiliaklar ile hemodiyaliz
ve çoklu transfüzyon hastalarıdır.
Günümüzde ekonomik düzeyi yüksek ülkelerde en önemli bulaşma yolu
esas olarak damar içi ilaç kullanımıdır. Gelişmekte olan ülkelerde ise bütün
yaş gruplarında güvenli olmayan enjeksiyonlar, geleneksel medikal prose-
dürler ve kontamine medikal araç ve gereçlerin kullanımı HCV enfeksiyonu-
nun kazanılmasında en önemli bulaşma yollarıdır.
Bu majör bulaşma yollarına karşılık anti-HCV pozitif hastaların yaklaşık %30-
70’inde coğrafi alana bağlı olarak değişiklikler izlenmekte ama bu değişikli-
ği açıklayacak herhangi bir aşikar risk faktörü tanımlanamamaktadır. Böyle bir
hastada bulaşma yolu, nadir nedenlerden biri olabileceği gibi, düşük preva-
lanslı bir bölgede potansiyel yol uygunsuz, parenteral ve permukozal temas,
cerrahi ve dental işlemler, dövme, akupunktur, intranazal kokain kullanımı, peri-
1...,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,...328