Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 129

117
HCV Enfeksiyonunun
Epidemiyolojisi
Dr. Mehmet Arhan
Hepatit C virüsü (HCV), dünya genelinde yaygın morbidite ve ölüm nedeni
olan bir patojendir. Henüz HCV enfeksiyonuna karşı bir aşının bulunmaması
bir dezavantaj oluştursa da, yeni çıkan etkili antiviral ajanlarla HCV’nin 15-20
yıl içinde eradike edilebileceği ümidi doğmuştur. Son 20 yıldır HCV enfeksi-
yonuna rastlanma sıklığı, gelişmiş ülkelerde gözle görülür derecede azalır-
ken, HCV enfeksiyonu kaynaklı karaciğer hastalıklarından ölümlerde ise artış
olmuştur (1).
Viral çeşitliliği etkileyen faktörler nedeniyle filogenetik analizle HCV’nin
orijininin ve yaşının belirlenmesi güçtür. HCV’nin Batı Afrika’nın Sahraaltı böl-
gesinden başlayıp insan göçleri ve ticaret yoluyla bütün dünyaya yayıldığı
tahmin edilmektedir (2).
Dünya çapında anti-HCV prevalansı erişkinlerde %2 (%1.7-2.3) ve tüm yaş
gruplarında %1.6 (%1.3-2.1) olarak bildirilmekte ve yaklaşık 150 milyon bire-
yin HCV ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir (3). Doğu ve Orta Asya ile
Kuzey Afrika/Ortadoğu yüksek prevalansa (>%3.5); Güney ve Güneydoğu
Asya, Sahraaltı Afrika, And bölgesi, Orta ve Güney Latin Amerika, Karayip-
ler, Avustralya ve Avrupa’nın büyük kesimi orta prevalansa (%1.5-3.5); Asya
Pasi k, Tropikal Latin Amerika ve Kuzey Amerika düşük prevalansa (<%1.5)
sahip olup coğrafi olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir (4). HCV’nin
dünya genelindeki yoğunluk dağılımı
Şekil 1
’de, bölgesel prevalansı ise
Tablo 1
’de gösterilmiştir.
Coğrafi farklılıkların dışında ülkeler arasında da anlamlı farklılıklar söz ko-
nusudur. Anti-HCV prevalansı, aynı coğrafi bölgede olmasına karşılık Katar’da
%0.9 iken Mısır’da %14.7’dir ve bu oran ülke temelinde dünyadaki en yüksek
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,...328