Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 131

119
Anti-HCV prevelansı
Veri yok
%0.0 - <%1.0
%1.0 - <%1.5
%1.5 - <%2.0
%2.0 - <%5.0
?%5.0
Anti-HCV prevelansı
%0.0 - <%1.0
%1.0 - <%1.5
%1.5 - <%2.0
%2.0 - <%5.0
?%5.0
yonlarının yarısından çoğunun Çin, Pakistan, Nijerya, Mısır, Hindistan ve Rus-
ya’da yer aldığı görülmektedir (3).
ABD’de prevalans yaklaşık %1.5’tir ve 1994’ten bu yana gittikçe düşmekte-
dir (1). Yaş gruplarına göre prevalansa bakıldığında, son on yılda yüksek pre-
valans orta yaş grubundan (35-44 yaş) ileri yaş grubuna (55-64 yaş) kaymıştır.
Yine ABD verilerine göre prevalans erkeklerde (%2.1) kadınlara (%1.1) göre ve
Afrika kökenli Amerikalılarda (%3) beyazlara (%1.5) göre daha fazladır (2).
Japonya ve daha sonra Güney ile Doğu Avrupa’da, kontamine enjektör
kullanımı gibi koruyucu sağlık prosedürlerine uyulmaması virüsün yayılımında
temel rol oynamıştır. Gelişmiş ülkelerde en yüksek prevalans 40-49 yaşlar
arasındadır ve risk faktörleri analizi, çoğu HCV geçişinin 1980’ler ile 1990’ların
ortalarında intravenöz ilaç kullanımına bağlı olduğunu göstermiştir. Mısır’da
da oran, kitlesel aşı kampanyalarında tıbbi ekipmanların tekrar tekrar kullanı-
mı nedeniyle ciddi artış göstermiştir (5).
Gelişmekte olan ülkelerde bütün yaş gruplarında enfeksiyon yüksek oran-
da görülmektedir ve halen HCV ile enfekte olma riski devam etmektedir.
Gelişmiş ülkelerde HCV prevalansı azalmaktadır. Bu azalmada rol oynayan
birçok faktör vardır. 1989’da HCV’nin keşfinden önce, donörlerden alınan
Şekil 1:
Dünya genelinde Anti-HCV prevalansını gösteren harita*
* Gower E, et al. Global epidemiology and genotype distribution of the hepatitis C
virus infection. J Hepatol. 2014 Nov;61(1 Suppl):S45-57.
HCV Enfeksiyonunun Epidemiyolojisi
Anti-HCV prevelansı
Veri yok
%0.0 - <%1.0
%1.0 - <%1.5
%1.5 - <%2.0
%2.0 - <%5.0
?%5.0
Anti-HCV prevelansı
%0.0 - <%1.0
%1.0 - <%1.5
%1.5 - <%2.0
%2.0 - <%5.0
?%5.0
1...,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,...328