Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 142

130
Kronik HCV
Cinsel Yolla Bulaşma
Cinsel yolla bulaşma riski de oldukça düşüktür. Semende HCV RNA düzeyi
oldukça düşüktür ve 200 kopya/ml’nin altındadır. Eşler arasında yıllık bulaş-
ma riski %0.23/yıldır ve daha çok vajinal zedelenme söz konusu olduğun-
da mümkündür (17-19). Heteroseksüel gruplarda da aynı şekilde sık değildir
(3,20,21). HIV pozitif erkekler arası homoseksüel ilişkide sıklık artmaktadır. Av-
rupa, Avustralya ve Amerika’da yaşayan önemli oranda erkek homoseksüel-
lerde rapor edilen HCV sıklığı düşüktür. Diğer bazı çalışmalarda HIV pozitif
eşcinsellerde HCV enfeksiyonu bulaşma riski yüksek olarak bildirilmiştir (22).
Burada seksüel bulaşma, kan ve rapor edilmeyen İV ilaç kullanımı, inhaler
kokain gibi madde kullanımı suçlanmıştır. (21)
Ev İçi Bulaşma
Kardeşlerinden birinde HCV’ye bağlı kronik hepatiti olanlarda ve aynı evi
paylaşan kişilerde anti-HCV sıklığı göreceli olarak daha yüksek bulunmuştur
(%4’e karşılık %0) (23).
Sağlık Çalışanları
Enfekte hastalardan sağlık çalışanlarına bulaşma dökümente edilmiştir. Bu
başlık altında iğne batması en önemli bulaşma yolunu oluşturmaktadır. İğne
yaralanması sonrası HCV bulaşma riski %0-10 arasında bildirilmiştir (24). Sap-
tanabilir HCV RNA’sı olan bireylere ait iğnelerin sağlık çalışanlarına batması
sonrası bulaşma oranı %6.1 olarak saptanmıştır. Sağlık çalışanları arasındaki
genel HCV prevalansı ise normal popülasyonla benzer bulunmuştur.
Diğer Bulaşma Yolları
İntranazal ilaç kullanımı, bazı kozmetik uygulamalar, “piercing” ve sünnet gibi
işlemlerin yanı sıra steril olmayan malzemelerle ve deneyimsiz kişilerce ya-
pılan akupunktur potansiyel olarak HCV bulaşma riski taşır. Dövme de HCV
bulaşmasında bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Yapılan bir çalışma-
1...,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,...328