Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 149

137
ve immünotrombositopenik purpura ile ilişkili bulunmuştur (28,29). Trombosit
membran proteinlerine karşı antikor gelişimi vardır. Periferik kanda büyük trom-
bositler, kemik iliğinde de normal ve artmış megakaryositler bulunur. Tedavide
steroidler etkilidir, ancak HCV enfeksiyonunu agreve edebilmektedir. Bir çalış-
mada bu hastalarda IFN alfa ile ribavirin kombine tedavisi kullanılmıştır (9).
Porfiri Kutena Tarda
Bu bir dermatolojik tablodur ve karaciğerde üroporfirojen dekarboksilaz
enzim aktivitesinde azalma vardır. Fotosensitivite, frajil deri ve hemorajik de
olabilen vezikül-bül formasyonu görülebilir (15). HCV enfeksiyonunda %8-75
oranında bildirilmiştir. Porfirili hastaların çoğunda hematokromatozdakine
benzer şekilde karaciğerde demir birikimi olmaktadır. Plazma demir ve ferritin
düzeyleri yükselir (9,30). Porfiri kutena tardalı hastaların %73 kadarında HFE
gen mutasyonları saptanmıştır (31). Tedavide flebotominin ve daha sonra IFN
tedavisinin etkili olduğu öne sürülmüştür (9,11).
Liken Planus
Deri ve mukozalardaki kaşıntılı erüpsiyonlardır. Dermis üst bölgesinde lenfo-
sitik infiltrasyonlar vardır. Liken planusu bulunanların %10-40’ında HCV enfek-
siyonu vardır (10). Deri lezyonlarında HCV spesifik CD4+ ve CD8+ lenfositler
bulunur (32).
Vaskülit
Palpe edilebilir purpura, ürtiker, livedo retikülaris gibi lökositoklastik vaskülitin
bulguları görülür. Miks kriyoglobülinemi ile birliktedir (9,33).
Diğer Dermatolojik Hastalıklar
Behçet sendromu, eritema multiforme ve nodosum, malakoplaki, ürtiker ve
pruritus HCV enfeksiyonu ile ilişkili olabilir. Ancak HCV enfeksiyonunun bu
Hepatit C Enfeksiyonunun Klinik Bulguları
1...,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,...328