Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 150

138
Kronik HCV
hastalıkların etiyopatogenezinde rolü olduğunun kabul edilmesi için ileri ça-
lışmalara ihtiyaç vardır (9).
Glomerülonefrit
HCV enfeksiyonunda renal tutulum sık görülür. Membranoproliferatif GN en
sıktır. HCV ilişkili GN’lerin %85’i membranoproliferatif, %10’u membranöz,
%5’i de mezangioproliferatif tiptedir. Kriyoglobülinemi ile birlikte olabilir (34-
36). Japonya’da membranoproliferatif GN’lerin %60’ında, Amerika’da ise
%20’sinde HCV enfeksiyonu saptanmıştır (37). Renal tutulum enfeksiyonun
erken döneminde ve nadiren de ilk semptom olabilmektedir. Hipertansiyon
renal hastalığın başlangıcında çoğu hastada bulunur. Genellikle ciddi sey-
reder ve kontrolü güçtür (38). Mikst kriyoglobülinemik hastaların yaklaşık
%50’sinde renal hastalık bulunur. Bu hastalarda palpe edilebilir purpura, art-
ralji, nöropati, mesenterik vaskülite sekonder abdominal ağrı da olabilir. Bu
semptomlar renal hastalık saptanmadan önce bulunabilir. Orta derece renal
yetmezlikle birlikte mikroskopik hematüri ve proteinüri en sık rastlanılan kli-
nik bulgulardır (39). Etkilenen hastaların %25’inde masif proteinüri ve hipoal-
büminemi ile karakterize nefrotik sendrom vardır. Akut nefrit ise başlangıçta
hastaların %20-25’inde bulunmaktadır. Proteinüri ve hematüri ile karakterize
renal fonksiyonlarda hızlı bozulma görülebilir. Diyaliz gerektiren son dönem
renal yetmezliğe progresyon hastaların ancak %10’unda olur (40).
HCV ilişkili membranoproliferatif GN patogenezinden dolaşımdaki HCV
ve anti-HCV içeren immünkomplekslerin glomerüllerde birikimi sorumludur.
Peginterferon ile ribavirin kombinasyon tedavisiyle başarılı sonuçlar alınmıştır
(36,41).
Otoimmün Bozukluklar
Antinükleer antikor (ANA), romatoid faktör (RF), antikardiyolipin antikor, düz
adale antikoru (ASMA), karaciğer-böbrek mikrozomal antikor (LKM-1) ve anti-
tiroid antikor yüksekliği kronik hepatit C’li hastalarda sıktır (42). Otoantikorları
pozitif bulunan HCV ile enfekte hastalarda tedavi planlanırken predominan
otoimmün bozukluğun saptanması gereklidir. Genel olarak yüksek otoanti-
kor titresi olan ve klinik olarak otoimmün hastalığı düşündüren bulguları olan
1...,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,...328