Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 199

187
Kronik HCV Enfeksiyonunda Yeni İlaçlar
Tablo 1:
HCV enfeksiyonunda kullanılan direkt etkili ajanların belli başlı özellikleri (Kaynak 1, 2 ve 6’dan uyarlanmıştır)
Viral Protein
NS3/4A
NS5A
NS5B Nükleos(t)id
Polimeraz İnhibitörleri
NS5B Non-nükleos(t)id
Polimeraz İnhibitörleri
Fonksiyonu
Serin proteaz
HCV replikasyon
kompleksinin bileşeni
RNA bağımlı RNA polimeraz
İlaçlar/Firma
Kovalan yapıda;
Boseprevir/MSD
Telaprevir/Janssen
Nonkovalan (tripeptid veya
makrosiklik yapıda)
Simeprevir/Janssen
Paritaprevir/AbbVie
Asunaprevir/BMS
Grazoprevir/MSD
Ledipasvir/Gilead
Daklatasvir/BMS
Ombitasvir/AbbVie
Elbasvir/MSD
Samatasvir/MSD
PPI-668
Sofosbuvir/Gilead
GS-9669
Beklabuvir/BMS
Dasabuvir/AbbVie
Etki spektrumu
GT1b > GT 1a
Bütün genotipler
Pangenotipik
Dasabuvir GT 1b > 1a
Potens
Yüksek (genotipe göre değişir)
Yüksek (çoğu genotipe
etkili)
Orta-Yüksek (HCV genotipleri
ve alttipler dahil)
HCV genotipine göre
değişir
Direnç bariyeri
Düşük (1a < 1b)
Düşük (1a < 1b)
Yüksek (1a=1b)
Çok düşük (1a < 1b)
İlaç etkileşimleri
Yüksek
Düşük-orta
Düşük
Değişken
Toksisite
Döküntü, anemi, bilirübin artışı
Değişken
Mitokondrial toksisite,
antiretroviraller ve RBV
ile etkileşim (SOF’un ciddi
toksisitesi yoktur)
Değişken
Doz
Günlük/Günde 3 kere
Günlük
Günde 2 kere
Günlük/Günde 3 kere
Dasabuvir günde 2 kere
Yorum
Daha ileri kuşak PI’lerin direnç
bariyerinin daha yüksek olması
ve pangenotipik etkiye sahip
olması beklenir
Çoklu antiviral etki
mekanizması
Aktif alandan bağlanma için
tek hedef
Allosterik alanlara
bağlanma için birden çok
hedef
1...,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198 200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,...328