Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 200

188
Kronik HCV
Simeprevir
İlk kullanılan ikinci kuşak Pİ’dir. Günde 150 mg dozda oral olarak gıdalarla
birlikte alınması gerekir. Diğer antiviraller olmaksızın tek başına kullanılma-
malıdır. Dozu azaltılmamalıdır. Renal yetmezlik durumunda doz ayarlamasına
gerek yoktur. Eliminasyonu karaciğer yoluyladır. Genel olarak iyi tolere edil-
mektedir. Fotosensitivite, kaşıntı, bulantı ve hafif bilirübin yüksekliği, bildirilmiş
en önemli yan etkilerdir. CYP3A üzerinden metabolize olduğundan ilaç etki-
leşimleri konusunda dikkat edilmelidir.
Paritaprevir
Farmakolojik olarak booster etkisinden yararlanılmak için ritonavir ile birlik-
te kullanılmaktadır. Klinik kullanım olarak paritaprevir/ritonavir ve ombitasvir
tek sabit doz tablet olarak mevcuttur. Ritonavir CYP3A4 enzim inhibitörüdür.
Hafif/orta/ciddi böbrek yetmezliğinde ve hafif karaciğer yetmezliğinde doz
ayarı gerekli değildir. Orta karaciğer yetmezliğinde kullanımı (Child-Pugh B)
önerilmez, ciddi karaciğer yetmezliğinde ise (Child-Pugh C) kullanımı kont-
rendikedir.
Asunaprevir
Asunaprevir NS3 proteaz inhibitörüdür ve primer olarak karaciğerden meta-
bolize olur, feçesle atılır. Karaciğer yetmezliğinde daha yüksek doz maruziye-
ti olabilir. Hemodiyaliz ve böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekli de-
ğildir. Yapılan çalışmalarda rahat tolere edildiği görülmüştür. İlaç etkileşimleri
göz önünde bulundurulmalıdır.
Grazoprevir
NS3/4A proteaz inhibitörü olan grazoprevir elbasvir ile birlikte günlük tek tab-
let olarak kullanılacak oral tedavidir. CYP3A4’ün zayıf inhibitörüdür. Böbrek
yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur. Genellikle iyi tolere edilmiştir
(1-4).
NS5A İnhibitörleri
NS5A viral proteininin fonksiyonu net olarak bilinmemekle birlikte, viral rep-
likasyon kompleksinin bir parçasıdır ve viral replikasyon, birleşme ve çeşitli
hücresel fonksiyonlar için önemli role sahiptir. NS5A inhibitörlerinin keşfi ta-
mamen tesadüfîdir ve
in vitro
HCV replikon sistemindeki taramaya dayalıdır.
Mekanizma tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte, NS5A dimerlerinin mul-
1...,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,...328