Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 203

191
Günde tek doz olarak gıda ile birlikte veya aç karna alınır. Ciddi renal bozukluk,
ledipasvir açısından değil ama sofosbuvirin metabolitlerinin birikimi açısından
sorun oluşturabileceğinden ciddi evre renal yetmezlikte kullanımı onaylanma-
mıştır. Hafif/orta renal yetmezlikte doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan
kullanılabilmektedir. Ciddi renal yetmezlik ve hemodiyaliz gerektiren hastalar-
da LDV/SOF güvenliliği değerlendirilmemiştir. Child Pugh sınıf B ve C (orta ve
ciddi) karaciğer yetmezliği durumlarında doz ile ilgili veri kısıtlıdır.
Yan etkiler bakımından eldeki veriler olumludur. Hafif ya da orta düzeyde
yorgunluk, baş ağrısı, bulantı ve uykusuzluk gibi yan etkiler bildirilmiştir.
İlaç etkileşimleri açısından dikkatli olunması gereken bazı durumların bu-
lunmasına karşılık diğer birçok ilaca göre çok daha düşük düzeydedir.
Virolojik yetmezlik LDV/SOF kombinasyonu ile ilgili olarak özellikle
LDV’ye duyarlılığı azaltan NS5A mutasyonları ile ilgili olarak bildirilmiştir. En
sık GT1a’da Q30R, Y93H/N, L31M, GT1b’de ise Y93H mutasyonları duyarlılığı
azaltmaktadır (7-9).
Paritaprevir/Ritonavir+Ombitasvir+Dasabuvir (OBV/PTV/r, DSV)
NS5A inhibitörü ombitasvir, Pİ olan paritaprevir ve ritonavir ile birlikte formüle
edilmiştir. Ülkemizde sunulacak ticari form OBV/PTV/r için tek paket, dasabu-
vir için ayrı bir paket olarak tasarlanmıştır. Ritonavir direkt anti-HCV aktiviteye
sahip değildir ama paritaprevirin CYP3A tarafından metabolize edilmesini in-
hibe ederek düzeylerini artırır. Bu tedavi RBV ile kombine olarak veya RBV’siz
kullanılmaktadır. Ombitasvir-paritaprevir-ritonavir (12.5/75/50 mg’lık tabletten
günde tek seferde iki tablet) günde bir kere yiyecekle alınır. Böbrek yetmez-
liğinde doz ayarı gerekmemekle birlikte, orta/ciddi karaciğer bozukluğunda
kullanımı önerilmemektedir. Genel olarak iyi tolere edilmiştir, RBV ile kombi-
ne kullanıldığında yan etki sıklığı artmıştır. İlaç etkileşimleri açısından dikkatli
olunmalıdır.
Klinik çalışmalarda nüks gözlenen hastalarda saptanan direnç mutasyonla-
rı NS3’teki D168V, NS5A’daki M28A/T/V ve Q30E/K/R ve NS5B’deki S556G/R
mutasyonlarıdır. Bu mutasyon verileri GT1a hastaların dahil edildiği PEARL IV
çalışmasından gelmektedir. RBV eklendiği takdirde öncesinde herhangi bir
mutasyon taraması önerilmemektedir.
NS3’teki D168V, NS5A’daki M28A/T/V ve Q30E/K/R ve NS5B’deki S556G/R
mutasyonları tedavi sırasındaki veya sonrasındaki relaps durumunda en sık
saptanan mutasyonlardır.
In vitro
çalışmalarda saptanan S282T polimorfizmi-
nin dasabuvire azalmış duyarlılıkla birlikte olduğu gösterilmiştir (10, 11).
Kronik HCV Enfeksiyonunda Yeni İlaçlar
1...,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202 204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,...328