Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 208

196
Kronik HCV
Tablo 2:
devamı
Tedavi rejimi
Çalışma adı
Kaynak
no.
Hastalar ve hastalık karakteristikleri
Tedavi naif
Tedavi deneyimli
Genotip
Siroz
SOF+Simeprevir (Janssen)
±RBV
COSMOS 37
Evet
Evet
Sadece kompanse olgular
Daklatasvir + Asunaprevir + Beclabuvir (Bristol- Myers Squibb)
UNITY I
31
Evet
Evet
1
Dahil değil
±RBV
UNITY II
31
Evet
Evet
1
Sadece kompanse olgular
Grazoprevir + Elbasvir (Merck Sharp Dohme)
RBV’siz
C-EDGE 33
Evet
1
Evet
+RBV
C-Salvage 34
Evet
1
Evet
ERADICATE çalışması LDV/
SOF’un, antiretroviral (ARV) re-
jimden bağımsız benzer bir to-
lerabilite profiliyle, daha önce
ARV tedavi almamış ve almış
olan HIV/HCV koenfekte GT1
hastalarda benzer oranlarda
(%98) KVY ile etkili olduğunu
göstermiştir (ARV ile tedavi
edilmemiş hastalarda %100 ve
ARV tedavisi almış hastalarda
%97) (18).
Ayrıca LDV/SOF, RBV ile
kombine edilerek, 12 veya 24
hafta süreyle kullanılarak de-
kompanse sirotik GT1 ve GT4
ile enfekte hastalarda sırasıyla,
%87 ve %89 KVY sağlamıştır
(19). Pİ deneyimli sirotik hasta-
larda da 12 veya 24 hafta kul-
lanılan LDV/SOF ± RBV tedavi-
si ile %97 KVY12 sağlanmıştır
(20). Siroz 500 çalışmasında
ise LDV/SOF ile KVY12 oranla-
rı Genotip 1a ve GT1b’de (sıra-
sıyla %96 ve %97), tek başına
veya ribavirinle birlikte kulla-
nımda (sırasıyla %95 ve %97),
naif veya tedavi deneyimli has-
talarda (sırasıyla %98 ve %95),
12 veya 24 haftalık tedavi süre-
lerinde (sırasıyla %95 ve %98)
benzer bulunmuştur (21).
Tüm çalışmalar arasında
LDV/SOF rejimi advers olaylara
bağlı az sayıda tedaviyi bırakma
oranlarıyla iyi tolere edilmiştir.
1...,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207 209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,...328