Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 202

190
Kronik HCV
sahiptirler. Alttip 1a ve 1b’ye karşı eşit etkinliktedirler ve yüksek düzeyde di-
renç bariyerleri vardır. Bu grup ilaçların bir diğer avantajı, NS5B aktif alanının
aminoasit değişikliklerine karşı korunmuş olmasıdır.
Ancak bu grup ilaçların en önemli problemi toksisitedir. Bu durum gelişme
evresindeki pek çok ilaçla ilgili çalışmanın durdurulmasına yol açmıştır.
İlk onay alan oral DEA olan sofosbuvir (SOF), pangenotipik özelliğe sa-
hiptir. PEGIFN ve RBV ile birlikte GT1-6 hasta popülasyonunda ya da RBV ile
beraber GT 1, 3, 4, 5, 6 hasta popülasyonunda kullanılmış olup, geliştirilen ilk
tamamı oral tedavi seçeneği olmuştur. Sofosbuvir, PegIFN+RBV, RBV’nin yanı
sıra daklatasvir ve simeprevir ile beraber kullanılmıştır. Ayrıca sofosbuvir +
ledipasvirin tek tablet halinde kullanımı onaylanmıştır.
Sofosbuvir dirence karşı yüksek bariyere sahiptir. Renal yolla klirensi sağ-
lanmaktadır. Hepatik CYP450 enzimleri ile metabolize edilmemektedir, dola-
yısıyla sınırlı bir ilaç-ilaç etkileşimine sahiptir. Bugüne kadar yapılan çalışma-
larda iyi tolere edilmiştir.
Günde tek doz 400 mg olarak gıda ile veya aç karnına alınarak kullanılabi-
lir. Monoterapi olarak kullanılması ya da doz azaltılması önerilmemektedir. Re-
nal klirens en önemli eliminasyon yoludur. Farmakokinetik çalışmalarda hafif/
orta düzey böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek olmadığı gösteril-
miştir. Sofosbuvirin ciddi böbrek yetmezliği ve son evre böbrek hastalarında
güvenliliği ve uygun dozu belirlenememiştir. Sirozlu hastalarda, orta ya da
ciddi karaciğer yetmezliğinde doz ayarı gerekmeden kullanılabilmektedir.
Non-nükleozid Polimeraz İnhibitörleri (NNPİ’ler)
Sınıf olarak daha az potent, daha genotip spesifik etkiye sahiptirler. Dirence
karşı bariyerleri düşük – orta düzeydedir. Değişken toksisite profilleri vardır.
Bu grupta dasabuvir, ombitasvir-paritaprevir/ritonavir ile birlikte kullanımdadır.
Dasabuvirin günde iki kere alınması gereklidir (4-6).
Sabit Doz Kombinasyonları
Ledipasvir-Sofosbuvir (LDV/SOF)
NS5A inhibitörü ledipasvir ve NS5B nükleotid polimeraz inhibitörü sofosbu-
vir, tek bir tablet olarak formüle edilmiştir. Hasta karakteristiklerine göre tek
başına veya RBV ile birlikte kullanılmaktadır.
Bu kombine tablet 90 mg ledipasvir ve 400 mg sofosbuvir içermektedir.
1...,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201 203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,...328