Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 205

193
Yanıt Oranları ve Tedaviyle İlişkili Faktörler
Kronik HCV enfeksiyonunda standart tedavi rejimi olan PegIFN/RBV kombi-
nasyonu ile sağlanacak başarıda, tedavi ve hastayla ilişkili çok sayıda (IL28B
genotipi, ırk, karaciğer histolojisi, önceki tedavi öyküsü, başlangıç viral yükü
ve tedavi altında baskılanma düzeyi) faktör söz konusudur. Direkt etkili ajan-
larla yapılan tedavilerde bu faktörler büyük oranda elimine edilmiş olmakla
birlikte, özellikle viral genotip, karaciğer histolojisi ve tedavi öyküsü gibi teda-
vi kararını etkileyebilecek önemli birkaç faktör vardır. Uygun tedavi rejiminin
seçiminde bazalde var olan direnç ilişkili varyantların rolü olup olmayacağı
konusu ise netlik kazanmamıştır.
Ribavirin
RBV, IFN temelli tedavilerin önemli bir komponentidir. Etki mekanizması tam
olarak anlaşılamamış olmakla birlikte, viral yükte azalmanın geç fazını hızlandır-
dığı, bu sayede de nüks oranını düşürdüğü ve KVY oranını artırdığı bilinmekte-
dir. RBV özellikle hemolitik anemiye yol açma özelliğine sahiptir. IFN içermeyen
DEA’larla yapılan tedavilerde bu yan etkisi yine görülebilmektedir, ancak IFN
içeren rejimlerde olduğu kadar soruna yol açmamaktadır. RBV, yeni DEA’larla
yapılan tedavilerde her rejimin kombinasyonunda olması gereken bir ilaç de-
ğildir. Hasta özelliklerine göre RBV eklenme endikasyonu doğmaktadır.
Yeni ve yürütülmekte olan faz III çalışmalarda tamamı oral, IFN içermeyen
DEA tedavilerinde RBV içermeyen kollarda sağlanan etkililik, bu rejimlerde
RBV gerekliliğini ortadan kaldırmıştır (9, 14, 15). Bazı hasta gruplarında özellik-
le karaciğer nakil hastalarında ve dekompanse sirotik hastalarda yüksek KVY
oranları, RBV içeren DEA kombinasyon rejimlerinde sağlanmıştır.
Tedavi Süresi
Kronik HCV enfeksiyonunda küre ulaşmak yeni oral DEA kombinasyon te-
davileriyle daha kısa sürede mümkün hale gelmiştir. Yan etkilere daha kısa
süreli maruziyet, potansiyel ilaç-ilaç etkileşimleri ve olası artan uyum oran-
ları gibi pek çok nedenle kısa tedavi süresi tercih edilen bir durumdur. Yeni
tedavi rejimleri IFN temelli rejimlere göre daha hızlıdır ve tam virolojik yanıt
sağlamaktadır. Ayrıca, viral yük azalmasının ikinci fazının enfekte hücrelerin
klirens hızıyla ilişkili olduğuna inanılmaktadır. HCV viriyonlarının kanda ya-
rılanma ömürlerinin 1-3 saat olması nedeniyle bazı DEA temelli tedavilerde
saptanamaz HCV RNA düzeyine tedavi başlangıcını takiben birkaç gün içeri-
sinde ulaşılabilmektedir.
Kronik HCV Enfeksiyonunda Yeni İlaçlar
1...,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204 206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,...328