Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 211

199
AbbVie, 3D Rejimi
Paritaprevir/r + Ombitasvir + Dasabuvir (OBV/PTV/r, DSV) ± RBV
AbbVie ilaç firması tarafından geliştirilen ve üç DEA içeren rejim NS3/4A pro-
teaz inhibitörü, NS5A inhibitörü ve NS5B inhibitörünü içerir. Paritaprevirin yarı
ömrünü uzatma amacıyla kombinasyonda ritonavir de yer almaktadır. Ritona-
vir, paritaprevirin günde tek doz verilmesini ve daha düşük dozda kullanılma-
sını sağlar. RBV içeren ve içermeyen form da bu tedavi çalışmalarında kulla-
nılmıştır. Bu rejimin faz 2b çalışması 14 kol olarak tasarlanmıştır ve farklı tedavi
süreleri (8, 12 ve 24 hafta), RBV’li ve RBV’siz kollarda tedavi naif ve tedavi
deneyimli hasta popülasyonlarında kullanılarak etkililik değerlendirilmiştir. 3D
rejimi tedavi naif hasta kolunda 12 hafta tedavi süresinde %96, öncesinde
yanıtsız olan hastalarda ise %93 KVY ile sonlanmıştır ve kollar arasında etki-
lilik bakımından ön plana çıkarılabilecek güçte bir faktör saptanmamıştır. En
düşük tedavi yanıt oranı %83 olarak saptanmıştır. Tedavi süresinin 8 haftaya
kısaltılması daha düşük yanıt oranı ve yüksek relaps ile birlikte bulunurken,
24 haftaya uzatılması da ek katkı sağlamamıştır. Gerek naif gerekse önceki
tedaviye yanıtsız kolda 12 haftalık tedavi süresi uygun bulunmuştur. Faz III,
Sapphire I ve Sapphire II çalışmaları 12 hafta süreli 3D rejiminde >%95 te-
davi naif ve deneyimli genotip 1 hasta gruplarında KVY sağlamıştır (22, 23).
Kompanse sirotik hastalarda yürütülmüş olan Turquoise II çalışmasında >%92
KVY (kompanse sirotik GT1a hastalarda 24 hafta RBV ile %94,2 KVY, GT1b
hastalarda 12 hafta RBV ile %98,5 KVY) elde edilmiştir (24). Pearl II ve Pearl III
çalışmaları, tedavi naif veya deneyimli hastalarda RBV’nin kombinasyona ek-
lenmesine genotip 1b ile enfekte ve non-sirotik hastalarda gerek olmadığını
göstermiştir (10, 11). Kompanse sirotik GT1b hastalar için özel tasarlanmış ve
60 hastanın dahil edildiği Turquoise III çalışmasında %100 KVY elde edilmiştir
(25). Pearl IV çalışmasında RBV’nin kombinasyona eklenmesinin, genotip 1a
ile enfekte hastalarda daha yüksek KVY12 sağlaması nedeniyle gerekli oldu-
ğu gösterilmiştir (%90’a karşılık %97) (11). Faz 2 Pearl 1 çalışmasında tedavi naif
genotip 4 hastalarda sadece OBV/PTV/r kombinasyonu ile KVY12’nin RBV
kombinasyonu ile %91 ve RBV’siz %100 olduğu görülmüştür (10).
3D rejimi, HIV-1 ile koenfekte ve atazanavir ya da raltegravir temelli anti-
retroviral tedavi alan hastalarda da kullanılmıştır. Mono enfekte bireylerdeki-
ne benzer KVY12 oranları (12 hf süreli tedavi ile %93.5, 24 hf süreli tedavi ile
%96.9) elde edilmiştir (26). Erken evre fibrozisli (Metavir F0-F2) karaciğer nakil
hastalarında da yüksek düzeyde etkililik ve güvenlililik saptanmıştır (27). Bu iki
anahtar çalışma, erken evre fibrozisli hastalarda ve HIV ile koenfekte hastalar-
Kronik HCV Enfeksiyonunda Yeni İlaçlar
1...,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210 212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,...328