Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 212

200
Kronik HCV
da 3D rejiminin kullanım endikasyonunu sağlamış olan çalışmalardır. Genotip
1a enfeksiyonlu hastalarda 3D rejimi fibrozis evresinden bağımsız olarak RBV
ile birlikte verilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Genotip 1a sirotik hastalar 24
hafta süreli tedavi gerektirmektedir. Nonsirotik genotip 1a hastalar ise 12 hafta
süreyle tedavi edilebilir. 3D rejiminin genotip 1b hastalardaki yüksek etkililiği
nedeniyle, 12 hafta süre ile RBV’siz tedavi sirotik olmayan hastalara önerilirken,
sirotik hastalara 12 haftalık RBV’li kombinasyon önerilmektedir.
Bristol-Myers Squibb:
Daklatasvir + Asunaprevir + Beklabuvir
BMS firması tarafından geliştirilmiş olan NS5A inhibitörü daklatasvir, NS3/4A
proteaz inhibitörü asunaprevir ve nonnükleozid NS5B inhibitörü beklabuvir
kombinasyonu bir başka tedavi rejimidir. Daklatasvir + asunaprevir kombi-
nasyonuyla yapılmış olan (beklabuvirsiz veya RBV’siz) faz II çalışmada, tedavi
yanıtsız genotip 1b kolunda olumlu sonuç alınmış ama genotip 1a hasta ko-
lunda KVY oranları yüz güldürmemiştir (28). Bir başka faz II çalışma genotip
1 HCV enfeksiyonunda tedavi naif hastalarda yürütülmüştür ve daklatasvir +
asunaprevir kombinasyonuna sadece beklabuvir (RBV’siz) eklenmiştir. KVY12
oranı %92 olarak saptanmıştır (29). Yüksek KVY oranları hem genotip 1a ve
hem de genotip 1b hastalarda gözlenmiştir.
Hallmark Dual isimli faz II çalışmada, daklatasvir + asunaprevir (beklabuvir
eklenmeksizin) genotip 1b HCV enfeksiyonlu hastalarda kullanılmıştır (30). Bu
çalışmada %16’sı sirotik olan tedavi naif hastalarda KVY12 oranları %90 bulun-
muştur. Önceki IFN temelli tedaviye yanıtsız (%31’i sirotik) veya IFN tedavisi için
uygun olmayan veya IFN’ye entoleransı olan (%47’si sirotik) hastalarda KVY12
oranı %82 bulunmuştur. Kohortun tamamında sirozun varlığı veya yokluğu, ön-
ceki tedaviye yanıtsız hastalar dışında KVY oranları üzerine çok az etkili bulun-
muştur. UNITY isimli faz III çalışmada daklatasvir + asunaprevir, beklabuvir ile
kombine nonsirotik genotip 1 (%73’ü genotip 1a, %27 genotip 1b) tedavi naif ve
deneyimli hastalarda kullanılmıştır ve totalde KVY12 %91 oranında (tedavi naif
kolda %92, tedavi deneyimli kolda %89 oranında) sağlanmıştır
(Tablo 2-3)
(31).
Önceki tedavi %82’si genotip 1 olan naif hastalardaki faz II çalışmanın geniş
versiyonunda 12 haftalık tedavi sonrası KVY4 oranı %92 olarak bulunmuştur.
Bu sonucun ait olduğu 15 hastanın 13’ü sirotik hastalardır. Kompanse sirotik
hastalarda yürütülmüş olan UNITY 2 çalışmasında, daklatasvir + asunaprevir +
beklabuvir ± RBV kombinasyonunun etkililiği araştırılmıştır. Bu çalışmada tedavi
naif hasta grubunda RBV’siz kolda KVY12 oranı %93, RBV ilavesi ile bu oran
1...,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211 213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,...328