Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 213

201
%98.2 olarak; tedavi deneyimli hasta grubunda ise RBV’siz kolda %86.7, RBV’li
kombinasyon kolunda %93 olarak saptanmıştır (32).
Merck Sharp Dohme
Grazoprevir + Elbasvir:
Grazoprevir NS3/4A Pİ’dir ve NS5A inhibitörü olan elbasvir ile birlikte kulla-
nılarak KVY oranları araştırılmıştır. Günde tek doz olarak kullanılır. C-EDGE
olarak adlandırılan faz 3 klinik çalışması naif GT 1, 4 ve 6 olan sirotik hastaların
da yer aldığı kohortta yürütülmüştür ve 12 hafta süreyle verilen grazopre-
vir+elbasvir kombine tedavisi ile KVY12 tüm hasta grubunda %95, GT1b alt
kolunda %99 saptanmıştır (33). Öncesinde Pİ tedavisi başarısız olmuş olan
tedavi deneyimli hastalarda yürütülmüş olan C-SALVAGE adlı çalışmada 12
hafta verilen grazoprevir+elbasvir tedavisine RBV eklenmesiyle sağlanan
KVY12 oranları tüm kohortta ve GT1b hastalarda sırasıyla %96 ve %98 ola-
rak bulunmuştur (34). Kronik böbrek yetmezliği hastalarında yürütülmüş olan
C-SURFER çalışmasında, tedavi naif veya PegIFN/RBV deneyimli sirotik/non-
sirotik GT1 hastalarda 12 hafta süreli grazoprevir/elbasvir kombinasyonuyla
%99 KVY sağlanmıştır (35). Bir kolda naif (kohort 1), diğer kolda PegIFN/RBV
tedavisine tam yanıtsız hastaların (kohort 2) dahil edildiği ve her iki kolda da
sirotik hastaların yer aldığı çalışmada (C-WORTHY) 12 hafta süreli grazoprevir
+ elbasvir kombinasyonu RBV’li ve RBV’siz olarak değerlendirilmiştir. RBV’siz
her iki kolda sırasıyla %97 ve %91 KVY sağlanmıştır (36).
Sofosbuvir + Simeprevir
Farklı etki mekanizmalarına sahip olan bu iki ilacın kombinasyonu FDA ona-
yı olmaksızın yaklaşık 94,000 kişide kullanılmış ve veriler COSMOS çalışması
olarak sunulmuştur. IDSA ve AASLD kılavuzlarında, SOF ile NS3/4A proteaz
inhibitörü olan simeprevirin, RBV ile birlikte veya RBV’siz kullanımı, acil tedavi
gerektiren, IFN temelli tedaviyi alamayan ya da öncesinde PegIFN/RBV kom-
binasyon tedavisine yanıt vermemiş genotip 1 hastalar için önerilmiştir (13). Bu
çalışmada RBV’siz SOF/simeprevir kombinasyonu ile 12 hafta süreyle tedavi
edilen hastalarda ileri evre fibrozis veya sirozu olan veya IFN temelli ikili teda-
viye yanıtsız hastalarda bile KVY oranları %92 veya üzerinde saptanmıştır (36).
Simeprevirin, SOF ile kombine olarak genotip 1 HCV enfeksiyonlu nonsirotik
hastalarda 12 hafta, sirotik olanlarda ise 24 hafta kullanılması önerilmiştir.
Genotip 1 HCV enfeksiyonlu hastalarda tamamı oral, IFN’siz DEA tedavile-
rindeki önemli klinik çalışmaların bir kısmı
Tablo 2
’de özetlenmiştir. Dekom-
Kronik HCV Enfeksiyonunda Yeni İlaçlar
1...,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212 214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,...328