Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 309

297
RNA kinetikleri tedavi altında uzun
süreli virolojik sonucun tahmininde
kullanılmıştır ama bu konudaki veri-
ler sınırlıdır (5,18). Castelnau ve ark.
(7) tedavinin 6. ayında, HDV RNA ne-
gatif olguların %75’inde tedavi sonu
yanıt aldıklarını belirtmişlerdir. Altıncı
ayda tedavi yanıtı olmayanların hiç-
birinde bu gözlenmemiştir. Ancak
tedavi ortasında RNA kaybı gözlen-
mesinin relaps olmayacağı anlamı
taşımayacağını da bildirmişlerdir.
Ayrıca araştırmacılar, yanıt vermeyen
bazı olgularda HDV RNA değerleri-
nin, tedavi sonunda başlangıca göre
daha düşük olduğunu belirtmişlerdir
ki bu da bu grupta tedavinin uzatıl-
ması gerektiği düşüncesini haklı çı-
karmaktadır.
Karaciğer transplantasyonu HBV
HDV koenfeksiyonunun neden ol-
duğu son dönem karaciğer hasta-
lığında tek seçenektir (19). Greftin
yeniden enfekte olması HBsAg’ye
karşı uzun süreli immünoglobülin
kullanımıyla azaltılır (20,21). HBV’ye
karşı potent bir antiviralin kullanımı
da HBV reenfeksiyon riskini daha da
azaltır.
Kronik HDV enfeksiyonunun gü-
nümüzde kabul gören tedavisi pe-
gIFN?’nın subkutan yoldan haftada 1
kez, 48 hafta boyunca uygulanması-
dır. Bu tedavi HDV aktif replikasyonu
olan, histolojik olarak hastalık akti-
vitesi kanıtlanmış ve IFN tedavisinin
kontrendike olmadığı durumlarda
Tablo 1:
devamı
Tedavi özeti Tedavi dozu ve
süresi
Hasta
sayısı
Ortalama
yaş
Siroz (%)
Ortalama
başlangıç
HDV RNA
HDV
genotip KVY(%) KBY (%)
Farci ve ark
(2004)
Yüksek doz
IFN veya
Düşük doz
IFN
veya
ilaçsız
IFN
a
2a 9MU
haftada 3 gün
48 hafta
IFN
a
2a 3MU
haftada 3 gün
48 hafta
İlaçsız kontrol
14
14
13
35
35
38
71
64
61
6^
6^
6^
1
1
1
0
0
0
50
7
8
HDV Enfeksiyonu: Tedavi
1...,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308 310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,...328