Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 53

41
Kronik Hepatit B Enfeksiyonunun
Doğal Seyri ve Özel Durumlar
Dr. Özlem Kandemir
Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu ve sekelleri bir küresel sağlık problemi-
dir (1). Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri hepatit B virüsü ile karşılaşmıştır
ve bugün 350-400 milyon kişi HBV yüzey antijeni (HBsAg) taşıyıcısıdır. HBV
enfeksiyonunun klinik spektrumu subklinik tablodan, akut semptomatik he-
patite veya fulminan hepatite ve kronik fazda inaktif taşıyıcılık durumundan,
kronik hepatit, siroz ve komplikasyonlarına kadar değişebilmektedir. Kronik
HBV enfeksiyonu gelişen olguların her yıl yaklaşık %2-10’unda siroz, siroz ge-
lişen olguların ise %4 kadarında dekompansasyon, %5-10’unda transplantas-
yon ihtiyacı ve %2 kadarında hepatosellüler kanser (HSK) gelişmektedir (2).
Kronik hepatit B tanımı, hepatit B virüsü varlığının ve karaciğerde nekro-
enflamatuar aktivitenin 6 aydan fazla devam etmesi ile birlikte HBV DNA’nın
anlamlı düzeyde ölçülebilir olması şeklinde ifade edilir ama HBV enfeksiyo-
nunun doğal seyri karmaşıktır. Hastalık seyri enfeksiyonun yaşı, viral faktörler
(genotip, viral mutasyonlar, HBV replikasyon düzeyi), konak faktörleri (yaş,
cinsiyet ve immün durum) ve eksojen faktörler (diğer hepatotropik virüslerle
birlikteliği veya alkol) gibi birçok faktörden etkilenir. Kronik HBV enfeksiyonu-
nun doğal seyrini tanımlamak hastalığın sessiz seyretmesi, erken dönemde
semptomların bulunmaması ve hastalığın heterojen olması nedeniyle zordur.
Ancak gerek hastalığın yönetilmesi, gerekse daha iyi terapötik stratejilerin
belirlenmesi için bilinmesi gerekmektedir.
Rutin pratikte kronik HBV enfeksiyonu hastalığın progresyonuna göre 4
kategoriye ayrılabilir
(Tablo 1)
.
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...328