Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 61

49
bu grupta özellikle ALT seviyesi normalin üst sınırının iki katından fazla olan,
HBV DNA düzeyi 2000 IU/ml ve üzerindeki olgularda tedavi önermektedir.
Özel Durumlar
HBeAg negatif, sürekli ALT’si normal
ve HBV DNA 2000-20000 IU/ml
arasında olan
hastalar:
Karaciğer hastalığı belirtisi yoksa hemen biyopsi
ve tedavi gerekmez. En az 3 yıl boyunca her 3 ayda bir ALT ve 6-12 ayda bir
HBV DNA izlemi gerekir. Üç yıl sonraysa, kronik HBV taşıyıcıları gibi yaşam
boyu izlenmelidirler.
ALT’si çok yüksek olan olgular:
Bu olgularda, ALT düzeyi spontan olarak
normale düşse bile inaktif faza dönme şansı yoktur. Aktif hastalık epizodları
tekrarlayarak devam eder ve fibrozis daha da kötüleşir. Bu hastalar mutlaka
tedavi edilmelidir.
ALT yüksek, HBV DNA düzeyi <2000 IU/ml olanlar:
Bunlarda yüksek ALT
nedeni için diğer karaciğer hastalıkları (HCV, HDV koenfeksiyonu, metabolik
sendrom veya aşırı alkol kullanımı gibi) araştırılmak zorundadır. KC biyopsisi
özellikle bu durumda yardımcıdır (1).
HBsAg’nin Negatifleşmesi Durumu
HBsAg kaybolduktan sonra düşük düzey HBV replikasyonu karaciğerde
devam edebilir (24). Okült HBV enfeksiyonunun (HBV DNA serumda sap-
tanamaz ama karaciğerde DNA<200 IU/ml saptanabilir) klinikle ilişkisi çok
iyi bilinmemektedir. Siroz başlangıcı öncesi HBsAg kaybının olması siroz,
dekompansasyon ve HSK gelişme riskinde azalma ile birliktedir (27). Ancak
HBsAg kaybı öncesi siroz gelişmişse, hastalar HSK için hâlâ risktedir. İmmün
supresyon bu hastalarda HBV reaktivasyonuna neden olabilir (28). Bu ne-
denle izleme devam edilmelidir.
Sonuç olarak kronik hepatit B hastalarının çoğu inaktif veya immün toleran
dönemdedir. Bu olgularda komplikasyon riski çok düşüktür ve genellikle tedavi
gerekmez. Sadece sürekli aktif hastalığı veya yüksek viral yükü olanlar tedavi
edilmelidir. Klinik ve biyokimyasal test sonuçları, hastaların uygun biçimde sınıf-
landırılması ve uygun tedavi kararı için gerekli ve yeterlidir. Ancak bazı spesifik
durumlarda tedavi endikasyonunun konması için fibrozis ve aktivite derecesi-
nin değerlendirilmesi gerekir. Karaciğer biyopsisi bu noktada altın standarttır.
Biyopsi uygun değilse veya hasta kabul etmezse karar invazif olmayan yön-
Kronik Hepatit B Enfeksiyonunun Doğal Seyri ve Özel Durumlar
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...328