Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 59

47
yaşlarda daha fazla saptanmıştır. HBsAg’nin kaybolması ile prognoz iyileşir.
Çünkü bu hastalarda karaciğer hastalığı genellikle inaktiftir ve ilerleyici de-
ğildir. Ne var ki HBsAg klirensi siroz gelişmiş hastalarda dekompansasyonu
veya HCC gelişimini tamamen önleyemez.
Özel Durumlar
Yüksek normal ALT seviyeli inaktif taşıyıcılar:
Normal ALT üst sınırının 0.5-1
kat üstünde ALT’si olanların, 0.5 kat yüksek olanlara göre hastalık progres-
yonu için daha yüksek riskte oldukları, histolojik lezyonlarının daha şiddetli
olduğu, hastalık reaktivasyon risklerinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir (1).
Bu grupta tedavi için karaciğer biyopsisi rutin olarak yapılmalı mı sorusunun
cevabı net değildir.
Yüksek replikasyon hızlı inaktif taşıyıcılar:
HBeAg negatif, ALT sürekli nor-
mal, HBV DNA düzeyi 2000-20000 IU/ml arasında olan hastaların durumunu
değerlendirmek zordur. Bu grubun izlemi ve tedavi kararına yönelik öneriler
rehberlerde çok açık değildir. Reaktivasyonun olmadığı eşik değer konusun-
da görüş birliği yoktur. Bu hastalarda karaciğer hastalık belirtisi yok ise he-
men biyopsi ve tedavi gerekmez. Çünkü yapılan çalışmalarda bu hastaların
karaciğer biyopsileri klasik inaktif taşıyıcılar gibi hafif histolojik lezyonlu olarak
bulunmuştur (19,20). Bazal DNA düzeyi 2000 IU/ml’nin üzerinde olanlar için
önerilen, izlemlerin daha dikkatli yapılmasıdır. En az 3 yıl boyunca her 3 ayda
bir ALT ve 6-12 ayda bir HBV DNA’nın yakın takibi gerekir. Üç yıl sonra ise
kronik HBV taşıyıcıları gibi yaşam boyu izlenmelidirler.
Çok yüksek viral replikasyonlu, ALT sürekli normal, HBeAg negatif has-
talar:
Bu grupta HBV DNA’nın 20000 IU/ml’nin üzerinde seyretmesi nadirdir.
Bu hastalarda HSK gelişme riski çok yüksektir. Mutlaka tedavi edilmelidirler
(1). Ancak bu hastalar “e” pozitif immun toleran olgularla karıştırılmamalıdırlar.
İnaktif sirozlu hastalar:
İnaktif taşıyıcıların %1’inden azını oluştururlar. Siroz
hepatitin aktif fazı sırasında sessizce gelişebilir. İnaktif faza spontan geçiş
sonrası bir sekel olarak varlığını sürdürür. Normal ALT düzeyleri ve düşük
viral yüke rağmen siroz kanser için bir risktir. Bu hastalara düzenli USG ile
takip yapılmalıdır. DNA saptanabilir düzeyde ise nükleozit-nükleotid analog-
ları ile tedavi tüm siroz olgularında önerilmelidir (1,2). İnaktif taşıyıcılarda, siroz
için takip sistematik olarak yapılmak zorundadır. Fibrozisi değerlendirmek
Kronik Hepatit B Enfeksiyonunun Doğal Seyri ve Özel Durumlar
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...328