Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 56

44
Kronik Hepatit B
mal olduğu durumda bile tedavi önerilmelidir, çünkü yüksek viral yük devam
ettiğinde kanser nonsirotik karaciğerde de gelişebilir.
HBeAg Pozitif İmmün Reaktif Faz
İmmün sistem matür hale geldikçe genellikle adölesan dönem veya erişkin
yaşlarda HBV antijenlerine karşı yetersiz de olsa bir immün yanıt gelişir.
İmmün aracılı hepatosellüler hasar oluşmaya başlar. Bunun sonucunda tran-
saminaz değerler yükselir, enfekte hepatosit kitlesi azaldığı için HBV DNA
düzeyi düşer. HBeAg pozitiftir. Orta veya ciddi şiddette karaciğer nekro
enflamasyonu ve bir önceki faza göre daha hızlı progresyon gözlenir (10).
İmmün tolerans fazından bu döneme geçiş genellikle yaşamın 2. ya da 3.
dekatında olur. Bu dönemde bazı hastaların tamamen asemptomatik olabil-
mesine karşılık, bazı hastalar semptomatik olarak akut hepatiti taklit eden
ve hatta fulminan hepatik yetmezliğe gidebilen hepatit atakları geçirebilir-
ler. Bu ataklar genellikle HBeAg serokonversiyonu ile birlikte hepatik akti-
vitenin remisyona girmesiyle sonuçlanabilirken, bazılarında sadece serum
HBV DNA düzeylerinde geçici azalma ile sonuçlanabilir. Bu nedenle her
alevlenme HBeAg serokonversiyonu ve serumdan HBV DNA klirensi ile
sonuçlanmaz. Bu hastalar tekrar tekrar alevlenme yaşayabilir ve sonuçta
siroz ile HCC gelişim riski artar (11).
Bu dönemde spontan HBeAg kaybolma oranı artar. Bu faz anti-HBe sero-
konversiyonu ile sonlanır. Çalışmalar, HBV replikasyonunda belirgin azalma
ve serokonversiyonun, genellikle enflamatuar aktivitenin histolojik ve biyo-
kimyasal remisyonu ile ilişkili olduğunu göstermiştir (11). Fibroziste gerile-
me HBeAg serokonversiyonu sonrası aylar, yıllar içinde gerçekleşir. HBeAg
kaybolma oranı longitudinal çalışmalarda 5-10 yıl içinde sırayla %50 ve %70
olarak bildirilmiştir (12,13). Yıllık spontan HBeAg serokonversiyon oranı ise
%8-15 olarak belirlenmiştir (11,14). HBeAg serokonversiyon oranının yüksek
olmasını sağlayan başlıca faktörler ileri yaş, başvuruda yüksek ALT düzey-
leri, akut alevlenme, HBV genotipi (B>C) ve etnisitedir (Asya dışındakiler).
Hepatitin akut alevlenmesi, HBV ile enfekte hepatositlerin immün aracılı
lizisinin yanı sıra HBeAg’den anti-HBe’ye serokonversiyonu öngörebilen
bir tablodur. Alevlenme genellikle 2-4 ayda geçer (11). Hepatitin spontan
alevlenmeleri sıklıkla asemptomatiktir ve tanımlanamaz. HBeAg serokon-
versiyonu gelişmiş hastaların çoğu inaktif HBsAg taşıyıcılığına dönüşür.
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...328