Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 54

42
Kronik Hepatit B
Her hastanın bu kategorilerden hangisi içinde yer aldığının saptanması
önemlidir. Ancak hastalığın, bu kategorilerden herhangi birine dahil edilmesi-
nin zor olduğu, spesifik formlarının da olabileceği unutulmamalıdır.
İmmün Toleran Faz
Genellikle perinatal dönemde ya da yaşamın ilk yılında enfekte olanlarda
gözlenen ve uzun süren bir fazdır. Hastalar genç yaştadır. Asya kökenli popü-
lasyonda daha sıktır. Muhtemelen konakçının immün sisteminin olgunlaşma-
mış olması nedeniyle yetersiz immün yanıt ya da intrauterin hayatta anneden
geçen HBV antijenlerine karşı gelişen immün tolerans nedeniyle HBV ile en-
fekte hepatositlere karşı yeterli immün yanıt gelişmemektedir. Bu dönemde
tipik olarak hepatit B virüsü “e” antijeni (HBeAg) pozitiftir, alanin aminotrans-
feraz (ALT) sürekli normaldir ve replikasyon hızı yüksektir. İmmün nekroenfla-
masyon ve fibrozis gelişmemektedir.
Yüksek düzeyli viremi nedeniyle bu hastalar çok bulaştırıcıdır. HBeAg
negatif olguların immün toleran fazda olabilecekleri düşünülmemelidir.
Çünkü HBeAg klirensi immün reaksiyonun bir sonucudur. Bütün kılavuzlar-
da bu grubun tedavi edilmemesi ve biyopsi yapılmaması konusunda görüş
birliği vardır, çünkü bu hastalarda histolojik hasar riski oldukça düşüktür.
Tablo 1:
Kronik HBV enfeksiyonu fazlarında seroloji, viral replikasyon
ve histolojik özellikler
İmmün toleran
faz
HBeAg (+)
KHB
İnaktif HBsAg
taşıyıcısı
HBeAg (-)
KHB
HBsAg
+
+
+
+
HBeAg
+
+
-
-
antiHBe
-
-
+
+
ALT
Normal
Yüksek
Normal
Yüksek/dalgalı
HBV DNA >10
5
kopya/ml
>10
5
kopya/ml
<10
4
kopya/ml
>10
4
kopya/ml*
Histoloji
Normal/hafif
Aktif
İnaktif
Aktif
*Uzman görüşleri farklı
1 IU: yaklaşık 5 kopya/ml
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...328