Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 57

45
Serokonversiyon gelişen olguların %5 kadarında ise HBeAg negatif kronik
hepatit B gelişmektedir. HBeAg serokonversiyonu gelişmeyen kişiler iler-
leyici karaciğer hastalığı yönünden daha büyük risk altındadır. Bu kişilerin
yaklaşık %12-20’sinde, hepatitin süresi ve hepatitik atak sıklığına bağlı ola-
rak, 5 yıl içinde siroz ve komplikasyonlarıyla sonuçlanan ciddi karaciğer
hasarı meydana gelebilir (15). Bu hastalar çok yakından takip edilmeli ve
tanı konulduğunda tedavi edilmelidir.
Kılavuzlarda HBeAg pozitif immün reaktif fazda tedavi önerilmektedir.
Özellikle ALT düzeyi normalin üst sınırının iki katından fazla olan, HBV DNA
düzeyi 20000 IU/ml ve üzerindeki, HBeAg pozitif olgularda tedavi için görüş
birliği vardır. Bu durumda karaciğer biyopsisi yapılabilir. Ancak belirgin ALT
yüksekliği genellikle önemli histolojik aktivitenin bir bulgusu olduğu için te-
daviye biyopsisiz başlanabilir (16).
Özel Durumlar
ALT’si orta derecede yüksek olanlar (yüksekliği normalin üst sınırının iki
katından az olanlar):
Bu olgularda, özellikle de 40 yaş üzerinde olanlarda,
komplikasyon riski en az ALT’si daha yüksek hastalar kadardır (1). Bu minimal
aktif fazda karaciğerde nekroenflamasyonun her şekli görülebilir. Bu durum-
da karaciğer biyopsisi tedavi gereksinimini belirlemede oldukça yardımcıdır.
Önemli histolojik lezyonların bulunması (bu hastaların %30-75’inde vardır),
tedavinin gerekli olduğunu gösterir. Minimal histolojik lezyonu olanlarda ise
düzenli izlem yeterlidir.
ALT’si oldukça yüksek olan olgular:
HBeAg pozitif ve ALT değeri norma-
lin üst sınırının 5 katından daha yüksek olan olgularda, bir yandan oldukça
şiddetli karaciğer hastalığına maruziyet riski beklenirken, diğer taraftan ALT
değerleri yükseldikçe spontan HBeAg serokonversiyon oranının da artacağı
unutulmamalıdır. Hepatik dekompansasyon için bu hastalarda iki ana belir-
leyici faktör, altta yatan siroz varlığı ve çok yüksek viral yüktür (>2x10
8
IU/ml).
Bu iki faktör veya ciddi hastalık işaretleri bulunduğunda (sarılık veya yüksek
protrombin zamanı gibi) tedavi hemen başlatılmalıdır. Bunların bulunmadığı
durumlarda ise spontan HBeAg serokonversiyonu için birkaç ay izlem yap-
mak daha uygundur (17).
HBV DNA düzeyi <20000 IU/ml olanlar
:
Bu olgularda yüksek ALT nede-
ni için diğer karaciğer hastalıklarının (HCV, HDV koenfeksiyonu, metabolik
Kronik Hepatit B Enfeksiyonunun Doğal Seyri ve Özel Durumlar
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...328