Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 64

52
HBV Enfeksiyonunda Klinik
Tablolar
Dr. Tansu Yamazhan
HBV enfeksiyonlarına bağlı klinik tablolar asemptomatik hepatit taşıyıcılı-
ğından, kronik hepatite kadar değişen formlarda karşımıza çıkabilmektedir.
Özellikle akut formdan kronik tabloya geçiş, siroz ve hepatosellüler kanser-
le sonuçlanabilmektedir. Bir kısım hasta tamamen iyileşebilirken bir kısım
hastada kronikleşmenin ortaya çıkmasının nedeni tam olarak anlaşılamamış
olmakla birlikte, araştırmalar vücudun immün sisteminin matürasyonunun,
immün yanıtın şiddetinin ve virüsün özelliklerinin bu süreçte rol oynadığını
göstermektedir.
Akut Hepatit B
Etkenin alınmasından sonra hastalığın ortaya çıkış süresi ortalama 40-160
gündür. Bu sürenin sonunda yaklaşık üçte iki hastada herhangi bir yakınma-
nın görülmediği subklinik ya da anikterik form ortaya çıkmaktadır (1). İmmün
sistemin matürasyonunu tamamlamamış olduğu bebeklik ve erken çocukluk
dönemlerinde sıklıkla bu form görülmektedir. Sadece üçte bir hastada ikterle
seyreden klinik tablo ortaya çıkmaktadır. Klinik tablo 3-10 günlük bir prod-
romal dönemle başlamaktadır. Bu dönemde halsizlik, iştahsızlık, bulantı ve
kusma yakınmalarının yanında eklem ağrısı, döküntü de olabilmektedir. Sk-
leralarda ve tüm vücutta yaygın ikter ile idrar renginde koyulaşma ve bazen
de ona eşlik eden dışkı renginde açılma, sağ üst kadran ağrısı hastanın ge-
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...328