Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 72

60
Kronik Hepatit B
1. İyileşmiş enfeksiyon: En sık rastlanılan neden budur, anti-HBs ölçülebi-
len değerin altındadır. Hastaların çoğunda HBV DNA da negatiftir. Bu
tür hastalarda anti-HBe geçirilmiş enfeksiyonun göstergesi olabilir.
2. Yanlış pozitiflik: Bu durumda kişi HBV’ye duyarlı demektir.
3. “Düşük düzeyde replike olan” kronik enfeksiyon: HBsAg ölçülebilen de-
ğerin altındadır. Bu tanının doğrulanabilmesi için HBV DNA’ya bakılmalı-
dır, düşük düzeyde pozitif olduğu görülür. Okült HBV enfeksiyonudur.
4. İyileşmekte olan akut enfeksiyon: Pencere dönemi olarak adlandırılan
bu dönemde HBsAg serumdan kaybolmuş ama henüz yeterince an-
ti-HBs oluşmamıştır.
İzole anti-HBc pozitifliğinin değerlendirilmesi ve yaklaşım, kişinin klinik duru-
muna göre değişir. Önerilen yaklaşım şu şekildedir:
1. Hepatit B için risk faktörü bulunmayan kişilerde izole anti-HBc pozitif-
liği yalancı pozitif olarak değerlendirilmeli ve kişi HBV’ye duyarlı kabul
edilmelidir.
2. HBV için risk faktörü bulunan kişilerde fikir birliğine varılmış belirli bir
uygulama yoktur ancak şu seçenekler uygulanabilir: a) hiç aşı yapıl-
maz, b) bir doz hepatit B aşısı yapılır, bir ay sonra anamnestik anti-HBs
yanıtına bakılır (?10 IU/ml) ya da c) tam doz aşı şeması uygulanır, özel-
likle hasta HIV ile koenfekte ise bu yol seçilmelidir (3).
3. Eğer hastanın belirgin ALT ve AST yüksekliği varsa ve HBV ile ola-
Tablo 1:
HBV’de klinik formlar ve serolojik test sonuçları
Serolojik
Testler
Aşılanmış Akut HBV
İyileşmiş
HBV
Kronik
HBV
İnaktif
taşıyıcı
Okült
HBV
HBsAg
-
+
-
+
+
-
Anti-HBs
+
-
+
-
-
+/-
Anti-HBc
IgM
-
+
-
-
-
-
Anti-HBc
Total
-
+
+
+
+
+/-
HBeAg
-
+
-
+/-
-
+/-
Anti-HBe
-
-
+
+/-
+
+/-
HBV DNA -
+
-
>2000
IU/ml
<2000
IU/ml
<2000
IU/ml
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...328