Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 78

66
Kronik Hepatit B
ler denenmektedir. Yeni bir çalışmada, günde 10 mg intravenöz deksametazon
56 hastaya 5 gün süreyle lamivudin tedavisine ek olarak uygulanmış ve kontrol
grubu ile karşılaştırıldığında hayatta kalımı etkileyen bağımsız faktör olarak gös-
terilmiştir (10).
Kronik Hepatit B Tedavisi
Tedavinin Amacı
Kronik hepatit B tedavisinde amaç siroz, son dönem karaciğer hastalığı, hepato-
sellüler karsinom (HSK) ve ölüme gidişi önleyerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
ve yaşam süresinin uzatılmasıdır.
Hedefe ulaşmak için öncelikle HBV replikasyonunun sürekli baskılanması gere-
kir. Bu süreçte kronik hepatit B’nin histolojik aktivitesinde azalma gerçekleştiğinde,
özellikle non-sirotik olgularda siroz ve HSK gelişme riski de azalacaktır (11). Ancak,
kronik HBV enfeksiyonu tamamen eradike edilememektedir. Bunun nedeni ise en-
fekte hepatositlerin içinde bulunan, mevcut tedavilerle yok edilemeyip devamlılı-
ğını koruyan ve çoğunlukla HBV reaktivasyonlarının da sorumlusu olan covalently
closed circular DNA’dır (cccDNA) (12,13). Dahası, HBV genomu, konak genomuna
integre olarak onkojen etki yaratıp kapalı HSK gelişmesine yol açabilir (14,15,16).
Tedavi Hedefleri
Günümüzde kronik hepatit B enfeksiyonunda karaciğer hasarı ve hastalığın iler-
lemesi için kilit noktanın HBV replikasyonu olduğu kabul edildiğinden, hastalığın
tedavi edilmesinde kalıcı viral baskılama, primer hedef olarak bildirilmektedir. Viral
replikasyonun baskılanması sonrasında virüsün enfektivitesi ve patojenliği ile birlik-
te hepatik nekroenflamasyon da azalacaktır. Bunun sonucunda da nihai hedef olan
siroz, karaciğer yetmezliği ve hepatosellüler kanser gelişmesi önlenecektir. Klinik
olarak, tedaviye başlandığında kısa vadede ilk tedavi hedefleri şunlardır:
–
Biyokimyasal:
ALT’nin normal düzeye inmesi.
–
Virolojik:
HBV DNA’nın PCR yöntemiyle saptanamayacak düzeylere inme-
si. Faz 3 çalışmalarında uygulanan PCR testlerinin en düşük saptama limiti
olarak 300-1000 kopya/ml veya kabaca 60-200 IU/ml kullanılmıştır. Ancak
artık virolojik yanıtın izlenmesinde duyarlılığı daha yüksek olan (en düşük
saptama limiti 10-20 IU/ml) real-time PCR yöntemleri kullanılmaktadır.
–
Serolojik:
HBeAg-pozitif hastalarda HBeAg kaybolması (anti-HBe serokon-
versiyonu ile birlikte ya da serokonversiyon olmaksızın). HBsAg kaybı (an-
ti-HBs serokonversiyonu ile birlikte ya da serokonversiyon olmaksızın)
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...328