Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 80

68
Kronik Hepatit B
sağlama amacıyla kılavuzlar oluşturulmaktadır. Bunlardan en yaygın kullanılanları
The American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) (19), European
Association for the Study of the Liver (EASL) (18) ve Asian Pacific Association for
the Study of the Liver (APASL) (17) derneklerinin yayınladığı kılavuzlardır. Ulusal
kılavuz olarak da Viral Hepatitle Savaşım Derneği’nin (20) yayınladığı kılavuzlar,
mevcut onaylanmış tedavi seçenekleri ile en uygun tedavinin uygulanması yö-
nünde önerilerde bulunmaktadır.
Konak, virüs ve çevre faktörleri HBV ile ilişkili karaciğer hastalığının progno-
zunu etkilemektedir. Son çalışmalar, HBV replikasyonunun siroz, HSK ve kara-
ciğer ile ilişkili ölümlerde bağımsız risk faktörü olarak önemi üzerine odaklan-
maktadır (21).
Hepatit B enfeksiyonu olan hastaların tedavisinde esas hedef hastalığın prog-
resyonunu, özellikle siroz, karaciğer yetmezliği ve hepatosellüler karsinomaya
ilerlemesini önlemektir. Kronik hepatit B’nin progresyonu için tanımlanan risk fak-
törleri şunlardır (22):
• HBV DNA veya bazı hastalarda alanin aminotransferaz (ALT) düzeylerinin
sürekli yüksek seyretmesi
• Kor ve prekor mutasyonu bulunması (sıklıkla HBV genotip C ve D enfeksi-
yonlarında)
• Erkek cinsiyet
• İleri yaş
• Ailede HSK öyküsü
• Alkol ve sigara kullanımı
• Alfa-fetoprotein (AFP) yüksekliği
• Hepatit Delta virüsü (HDV), hepatit C virüsü (HCV) ya da insan immün yet-
mezlik virüsü (human immunodeficiency virus) (HIV) koenfeksiyonu
Tedavide en iyi prognozu sağlamak için gerekli olan, viral yükü azaltarak ve has-
tanın immün yanıtını destekleyerek sağlanan sinerjik yaklaşımdır (23).
Tedavi Endikasyonları
Uygulamadaki kılavuzlarda tedavi kararlarının,
• Hastanın klinik durumuna
• Serum HBV DNA ve ALT düzeylerine
• Hepatit Be antijen (HBeAg) durumuna
• Karaciğer histolojisine (mümkünse)
göre verilmesi önerilmektedir (17,18,19).
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...328